תקנות המועצה לענף הלול

תקנות המועצה לענף הלול
(כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2013), התשע"ג – 2012בתוקף סמכותי לפי סעיפים  31 ו- 53 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד – 1963   (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לפי סעיף 21א לחוק יסוד: הכנסת , וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977  , אני מתקינה תקנות אלה:
הגדרות
1. בתקנות אלה –
"אפרוחות" – אפרוחים משעת בקיעתם מהביצה עד גיל שבעה ימים;
"בעל מכסה" – מי שנקבעה לו מכסה לשנת התכנון לפי תקנות אלה;
"המועצה" – המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק;
"כללי 2012" – תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2012), התשע"ב – 2012  ;
"כללי 2011" – תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2011), התשע"א – 2010;
"כללי 2010" – תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2010), התש"ע – 2010;
"כללי 2009" – תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2009), התשס"ט – 2009;
"כללי 2008" – תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2008), התשס"ח – 2008;
"להקה" – מטילות בגיל אחד שמחזיק מגדל;
"מגדל פרגיות" – אדם העוסק בגידול פרגיות;
"מטילות" – תרנגולות שגילן עולה על חמישה חודשים;
"עופות להטלה" – מטילות, פרגיות ואפרוחות;
"פרגית" – תרנגולת בגיל שעד חמישה חודשים;
"שנת התכנון" – שנת 2013;
"המועד הקובע" – י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012).
מכסה ארצית
2. גודל משק הלול לייצור ביצי מאכל לשיווק בהיקף ארצי בשנת התכנון, יהיה גידול מטילות לייצור 1,908,000,000 ביצי מאכל לשיווק (להלן – המכסה הארצית).
קביעת מכסות אישיות 3. העקרונות לקביעת מכסות אישיות לייצור ביצי מאכל לשיווק לכל מגדל לשנת התכנון, במסגרת המכסה הארצית, יהיו כאמור בתקנות 4 עד 8.
מכסה אישית 4. לכל מגדל תיקבע מכסה אישית לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת התכנון, שתהיה שווה למכסה האישית לייצור ביצי מאכל לשיווק שנקבעה לו לשנת 2012.
מכסות חדשות 5. (א) ועדת המכסות תקבע מכסות אישיות בהיקף של עד 250,000 ביצי מאכל למגדל חדש, כמפורט להלן:
(1) מכסות בהיקף כולל של עד 10 מליון ביצים למגדלים חדשים בישובים המצויים באזור עדיפות לאומית לפי החלטת הממשלה מס 1060 מיום כ"ו בכסלו התש"ע (13 בדצמבר 2009), שהתקבלה בהתאם להוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט – 2009 ;
(2) מכסות בהיקף כולל של עד 6 מיליון ביצים למגדלים חדשים מקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצרקסית בלבד, בכל הארץ.
(ב) קביעת מכסה לפי תקנת משנה (א) תותנה בהתקיים כל אלה:
(1) המגדל הוא אזרח ישראלי או תושב; לעניין זה "תושב" – כהגדרתו בחוק חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה – 1965 6;
(2) המגדל הוא בעלים של קרקע חקלאית שנועדה לשמש לגידול בעלי חיים ושניתן לפי כל דין להקים עליה לול לגידול מטילות; לעניין זה "בעלים" – לרבות מי שזכאי על פי דין להירשם כבעלים וכן מחזיק כמשמעותו בסעיף 2 לחוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), התשכ"ז – 19677 (להלן – מחזיק);
(3) המגדל מתגורר מגורי קבע בסמוך לקרקע החקלאית הנזכרת בתקנת משנה (ב)(2), ואם הוא מחזיק – הוא מתגורר בישוב שבו יוקם על-ידיו הלול בו תיוצר המכסה;
(4) המגדל, או בן זוגו, לא היה במועד כלשהו קודם לשנת 2012, בעל מכסה לייצור ושיווק ביצי מאכל מכוח החוק, בעל מכסה מכוח צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), התשכ"ז – 1967  או מכוח חוק תכנון משק החלב, התשע"א – 2011  8 (להלן – חוק תכנון משק החלב), למעט מי שנקבעה לו רק מכסת חלב עיזים, וועדת המכסות, שהוקמה מכוח סעיף 5 לחוק תכנון משק החלב, הכירה במשקו כמשק סגור.
(ג) בקשה לקבלת מכסה תוגש בתוך 90 ימים מיום פרסומן של תקנות אלה ותהיה ערוכה לפי הנוסח שבתוספת הראשונה.
(ד) בקשה לקבלת מכסה שהוגשה לפי תקנה 5(ג) לכללי 2012 ולא ניתנה בה החלטה של ועדת המכסות עד יום תחילתן של תקנות אלה, יראו אותה כבקשה שהוגשה לפי תקנת משנה (ג) אם מתקיימים במבקש התנאים הקבועים בתקנת משנה (ב).
(ה) לצורך מימוש מכסות בהיקף כולל שנקבע לפי תקנה 5(א)(1) לכללי 2011, יהיה זכאי מגדל חדש, כמשמעותו בתקנה האמורה, שעניינו היה תלוי ועומד בפני ועדת המכסות ביום ה בטבת התשע"ב ( 31 בדצמבר 2011), להוכיח כי הוא מקיים את התנאים הקבועים בתקנה 5(ב) לכללי 2011 עד יום כב בתמוז התשע"ג (30 ביוני 2013); הוכיח המגדל קיומם של תנאים כאמור, תקבע לו ועדת המכסות מכסה אישית בהיקף של עד 250,000 בייצי מאכל מתוך יתרת המכסה שלא נקבע לפי תקנה 5(א)(1) לכללי 2011; מכסה שלא תקבע לפי תקנת משנה זו תתווסף למכסה הכוללת הקבועה בתקנת משנה (א)(1);
(ו) ראתה ועדת המכסות כי קביעת מכסה לכל המבקשים שעומדים בתנאים לפי תקנת משנה (ב) תביא לכך שהיקף המכסה הכולל יעלה על היקף המכסה הכולל הקבוע בתקנת משנה (א), תערוך הגרלה פומבית בין אותם המבקשים, ותקבע מכסה אישית כאמור בתקנת משנה (א) לזוכים בהגרלה; ההגרלה תיערך בפיקוח יושב ראש ועדת המכסות או חבר ועדת המכסות שהוא הסמיך לכך, ויוזמנו אליה כל המבקשים
(ז) לא תקבע מכסה ליצרנים חדשים שכולם מאותו ישוב בשיעור של יותר מ-25% מהיקף המכסות הכולל המיועד ליצרנים חדשים; ראתה ועדת המכסות כי קביעת המכסות לכלל המבקשים מאותו ישוב עלתה על 25% מהיקף המכסות הכולל האמור, תערוך ביניהם הגרלה פומבית כאמור בתקנת משנה (ו);
(ח) על קביעת מכסות לפי תקנה זו יחולו הנחיות ונהלים של שר החקלאות ופיתוח הכפר שפורסמו באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר שכתובתו היא www.moag.gov.il (להלן – אתר האינטרנט של המשרד), אם הם אינם סותרים או מגבילים הוראה מהוראות תקנה זו; באתר האינטרנט של המשרד יפורסמו גם הדרך והמועד להגשת בקשה לקבל מכסה לפי תקנת משנה (ג).
מכסות מיוחדות למוסדות שיקומיים 6.  ועדת המכסות, לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של משרד הרווחה והשירותים החברתיים או עם מי שהוא הסמיך לכך, רשאית לקבוע מכסה בהיקף של עד 100,000 ביצי מאכל למוסד המשמש כמוסד שיקומי לאנשים עם מוגבלות לצורך קיום פעילות חברתית שיקומית ולצריכה עצמית של החוסים במוסד, ובלבד שהמכסה הכוללת שתוקצה לפי תקנה זו לא תעלה על 500,000 ביצים; מכסה לפי תקנה זו תיקבע לפי בקשת המוסד ובהתאם לצריכה העצמית של החוסים במוסד.
השלמת מכסות שלא הוקצו בשנים 2008 – 2010  7.  ועדת המכסות תקבע לכל מגדל שלא נקבעה לו תוספת למכסה לפי תקנה4(ב) לתקנות 2008 או תקנה 4(ב) לתקנות 2009 או תקנה 4(ב) לתקנות 2010 תוספת כאמור באותן תקנות, כולן או חלקן לפי הענין, בתנאי שבכל אחת מן השנים 2010 ו- 2011 הוא שיווק כדין ביצים בכמות העולה על 90 אחוזים מהמכסה שנקבעה לו לאותה שנה.
תוספת חד פעמית 8. (א) נוסף על המכסות לפי תקנות 4, 5, 6 ו-7, ועדת המכסות תקבע לכל בעל מכסה שלא נקבעה לו מכסה חד-פעמית מכח תקנה 7(א) לכללי 2012, תוספת חד-פעמית לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת התכנון, בשיעור מהמכסה האישית שנקבעה לו, כמפורט בתוספת השניה לצד גיל הלהקות שהוא מחזיק בשנת התכנון לפי מועד בקיעתן.
(ב) בעל מכסה רשאי להודיע למועצה, בתוך 30 ימים מיום פרסום תקנות אלה, כי הוא מוותר על תוספת המכסה לפי תקנת משנה (א).
(ג) בעל מכסה שנקבעה לו תוספת מכסה חד פעמית מכוח תקנה 7(א) לכללי 2012, תוקטן המכסה שתיקבע לו לפי תקנה 4, בשיעור התוספת האמורה.
מקום הגידול 9. (א) לא ייצר בעל מכסה את מכסתו בלול שאינו מצוי במשקו.
(ב) תקנת משנה (א) לא תחול על אלה:
(1) בעל מכסה שייצר עד למועד הקובע  את מלוא מכסתו כדין בלול של בעל מכסה אחר, והוא ממשיך לייצרה בשנת התכנון באותו הלול או בלול אחר שעד למועד הקובע יוצרו בו כדין מכסות של אחרים;
(2) בעל מכסה שעד למועד הקובע  ייצר בלול שבמשקו את מלוא מכסתו כדין ובנוסף יוצרה בלולו כדין מכסה של בעל מכסה אחר;
(3) בעל מכסה שמבקש לייצר במהלך שנת התכנון את מכסתו בלול של בעל מכסה אחר, בכפוף לתנאים אלה:
(א) הלול שבו הוא מבקש לייצר את מכסתו כאמור הוא לול שעד למועד הקובע יוצרו בו כדין מכסות של אחרים;
(ב) הוא בא במקומו של בעל מכסה שייצר כדין את מכסתו באותו לול במועד הקובע וחזר לייצר את מכסתו במשקו או שהעביר את מכסתו כדין לבעל מכסה אחר שמייצר אותה במשקו;
(ג) היקף מכסתו אינו עולה על היקף מכסתו של בעל המכסה שהוא בא במקומו כאמור בפסקת משנה (ב);
(ד) אין בייצור מכסתו באותו לול כדי להגדיל את מספרם הכולל של בעלי המכסות שמייצרים את מכסותיהם כדין בלול של בעל מכסה אחר, ביחס למספרם הכולל במועד הקובע.
(ג) האמור בתקנה משנה (ב) יחול, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להגדיל את המכסה הכוללת בלול שבו יוצרו המכסות במועד הקובע בשיעור של יותר מ- 5% מהמכסה שיוצרה באותו לול במועד הקובע, או ביותר מגובה מכסה אחת של בעל המכסה שייצר את מכסתו שלא במשקו, לפי הגבוה מביניהם.
(ד) בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (ב), בעל מכסה שהוקצתה לו מכסה בהתאם להחלטות הממשלה מס 838 מיום כ"ג באייר התשנ"ו (12 במאי 1996), מס 4829 מיום י"ד בשבט התשנ"ט (31 בינואר 1999) ומס 1626 מיום י"ב באייר התש"ס (17 במאי 2000), ימשיך לייצר את מלוא מכסתו ביישוב שבו נמצא משקו, אלא אם כן ועדת המכסות אישרה לבעל מכסה כאמור, בנסיבות חריגות ומטעמים מיוחדים שיירשמו, לגדל את מכסתו ביישוב הסמוך ליישוב שבו נמצא משקו, בהתאם לתנאי האישור.
(ה) האמור בתקנת משנה (ב) יחול, בהתאמה ובשינויים המחויבים, גם ביחס לבעל מכסה שלא גידל את מכסתו בשנת 2012, ובלבד שהגידול האחרון שלו, או של מי שהוא חליפו, היה כדין ומלוא מכסתו גודלה בלול שאינו מצוי במשקו.
פניה לקביעת מכסות אישיות 10. (א) מי שזכאי למכסה אישית לפי תקנות 4 עד 8 והוא לא קיבל על כך הודעה עד תום 30 ימים מיום פרסום תקנות אלה, רשאי לפנות עד תום 60 ימים מיום הפרסום האמור לוועדת המכסות בבקשה לקביעת מכסתו.
(ב) ועדת המכסות רשאית, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לדון בבקשות שהוגשו לה לאחר המועד האמור.
מכסת עופות להטלה 11. (א) המועצה תקבע לכל בעל מכסה, בתחילת שנת התכנון וכן מזמן לזמן במהלכה, מכסת עופות להטלה לייצור מכסתו, על פי מפתחות אחידים שתקבע, בשים לב לגיל הלהקה שהוא מחזיק ותקופת גידולה; המפתחות האחידים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו היא www.ofot.org.il.
(ב) בעל מכסה לא יחזיק עופות להטלה בכמות העולה על מכסת העופות להטלה האחרונה שקבעה לו המועצה.
(ג) בעל מכסה שלפי קביעת המועצה מחזיק עופות להטלה בכמות עודפת על מכסת העופות להטלה שהיא קבעה לו או אדם שאינו בעל מכסה יעביר את הכמות העודפת או את כל העופות שהוא מחזיק, לפי העניין, לשחיטה, באופן שתורה המועצה.
גידול מטילות ופרגיות 12. (א) המועצה תנפיק לכל בעל מכסה תעודת מגדל שתפורט בה מכסת העופות שנקבעה לו לייצור מכסתו.
(ב) קבלן מורשה וכל אדם אחר העוסק בשיווק אפרוחות להטלה לא ישווק אפרוחות אלא למגדל שהציג לפניו את תעודת המגדל שלו או למגדל פרגיות אשר הציג בפניו תעודות שמסרו לו המגדלים שבעבורם הוא יגדל את הפרגיות; כמות האפרוחות שתשווק כאמור לא תעלה על הכמות הרשומה בתעודה או בתעודות שהוצגו לפני המשווק, לפי הענין.
(ג) לא יחזיק אדם מטילות אלא אם כן בידיו תעודת מגדל, ובהתאמה לכמות הרשומה בה.
(ד) לא יחזיק מגדל פרגיות, אלא אם כן הוא קיבל את האפרוחות שמהן גידל אותן מקבלן מורשה, בעל מדגרה או אדם אחר העוסק בשיווק אפרוחות להטלה, כנגד הצגתה של תעודת מגדל שמסר לו בעל מכסה, או באישור בכתב שמסרה לו המועצה, ובהתאם לכמויות הנקובות בתעודה או באישור כאמור.
(ה) לא ישווק אדם פרגיות אלא למגדל שהציג לפניו אישור של המועצה שהוצא בסמוך לפני מועד השיווק, לפיו רשאי המגדל לקבל לרשותו פרגיות, ובהתאמה לכמות הרשומה באישור.

שמירת דינים 13. אין בתקנות אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר.

 

 

פרסום

תוספת ראשונה
(תקנה 5(ג))
טופס בקשה לקבלת מכסה חדשה לייצור ביצי מאכל
תאריך:__________
לכבוד
ועדת המכסות
המועצה לענף הלול
רח קפלן 2, תל אביב
ת.ד. 7133,
מיקוד 61071
הנדון:  בקשה לקבלת מכסה חדשה לייצור ביצי מאכל
אני, החתום מטה, מבקש/ת לקבל מכסה חדשה לייצור ביצי מאכל לפי תקנה 5(ג) לתקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2013), התשע"ג – 2012.
פרטים אישיים
שם פרטי: שם משפחה: תעודת זהות:
שם בן/ בת הזוג: תעודת זהות:
כתובת מגורים:
מס משק/ גוש/ חלקה:
טלפון נייח ו/או נייד:
דואר אלקטרוני:
_______________
חתימת המבקש/ת
יש לצרף לבקשה, כתנאי לבחינתה, את המסמכים שלהלן:
1. צילום תעודת זהות, כולל ספח, לרבות של בן/ בת זוג, לפי העניין.
2. ביחס לקרקע מינהל – חוזה אגודה וטופס "אישור מצב זכויות" מהמינהל; תשריט החלקה, חתום בידי האגודה ומינהל מקרקעי ישראל; טופס מידע להיתר, חתום ביד מהנדס הועדה המקומית הכולל היתכנות להקמת מבנה לול .
3. ביחס לקרקע פרטית – נסח מלשכת רישום המקרקעין ("טאבו") שהוצא 30 יום לכל המאוחר לפני מועד הגשת הבקשה; אישור הרשות המקומית בדבר מגורי המבקש בפועל בבית מגורים הבנוי על הקרקע; אם הבעלות בקרקע משותפת למבקש ולאחרים – כתב הסכמה בחתימת כל הבעלים המשותפים להקמת הלול, מאושר ביד עורך דין; תשריט החלקה חתום על-ידי לשכת רישום המקרקעין או מודד מוסמך; טופס מידע להיתר, חתום ביד מהנדס הועדה המקומית.
תוספת שניה
(תקנה 8(א))

פרסום

גיל הלהקות לפי מועד הבקיעה בשנת 2012 שיעור התוספת
באחוזים מהמכסה האישית
פברואר  3
מרס 5
אפריל  8
מאי  10
יוני  14
יולי  16
אוגוסט  17
ספטמבר  12
אוקטובר  9
נובמבר  6
דצמבר  3
____________ התשע"ג (___________ 2012)
(חמ 3-685)

___________________
אורית נוקד
שרת החקלאות ופיתוח הכפר

 

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

(תיקון), התשפ"ד–2024 -טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול ...

11/02/2024

החזיקו חומרים מסוכנים ללא היתרים בלול במרחק של עשרות מטרים מבתי מגורים במוש...
הערכות לשעת חירום של משק החלב
עסקים הנכנסים תחת הקטגוריה "חיונים" בתחום החקלאות
הנחיות בשר בקר מיושן עבור תהליך ייצור, אחסנה, הובלה ושיווק .
נוהל תמיכה מנהלי למתקני קדם טיפול בשפכי רפתות
(תיקון), התשפ"ד–2024 -טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול ...

11/02/2024

החזיקו חומרים מסוכנים ללא היתרים בלול במרחק של עשרות מטרים מבתי מגורים במוש...
הערכות לשעת חירום של משק החלב
עסקים הנכנסים תחת הקטגוריה "חיונים" בתחום החקלאות
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום