הגשת בקשה לקבלת המלצה להעסקת עובדים זרים לחקלאים פעילים אשר העסיקו עובדים פלסטינים בחקלאות

ביום 23/01/2024 פורסמה להערות הציבור טיוטת נוהל לחלוקת המכסה לחקלאים או קבלני עיבוד שהעסיקו עובדים פלסטינים הזקוקים לידיים עובדות לשנת 2024, בגידולים המזכים בהקצאת עובדים זרים, וביום 26/01/2024 פורסם הנוהל, במסגרתו ניתנה לחקלאים כאמור אפשרות להגיש בקשה לקבלת המלצה למתן היתר להעסקת עובד/ים זר/ים בשנת 2024 (בלבד), בהתאם להיקף העובדים הפלסטינים שהועסקו על ידם במשרה מלאה.

ביום 04.02.2024 הסתיימה תקופת ההגשה בהתאם לנוהל ובימים אלו נשלח לרשות האוכלוסין וההגירה קובץ המלצות לחלוקת היתרי ההעסקה לשנת 2024.
לאור קיומה של יתרת מכסה להקצאה, הוחלט לפרסם מחדש את הנוהל, במסגרתו תינתן אפשרות נוספת לחקלאים וקבלני עיבוד אשר לא עלה בידיהם להגיש בקשה במסגרת לוח הזמנים שנקבע בנוהל שפורסם, להגיש בקשה לקבלת המלצה למתן היתר, למשך יתרת שנת 2024.
בהתאם להערות הציבור שהתקבלו לאחר פרסום הנוהל, הוחלט במסגרת נוהל זה לאפשר הגשה גם על ידי חקלאים שהעסיקו עובדים פלסטינים בשנת 2021.
כמו כן, לאור פרק הזמן אשר נותר לשימוש בהיתר עד סוף שנת 2024, עודכן בהתאמה פרק הזמן הנדרש בטופסי המחאות הזכות ל- 7 חודשים. עוד ניתנה אפשרות לקבלני עיבוד לצרף אישור משלוח על הגשת אישור רואה חשבון/דו"ח רווח והפסד לשנת 2022 על ידי החקלאי ישירות למחוז.

מי יכול להגיש בקשה:

 1. המבקש הוא חקלאי פעיל העוסק בחקלאות, אשר בשנים 2021 – 2023 העסיק עובדים פלסטיניים, לרבות היתרים אשר הומחו לקבלן עיבוד מטעמו,  אשר לא בוטלו על ידי רשות האוכלוסין וההגירה, ומעוניין להעסיק עובד/ים זר/ים בשנת 2024.

 2. המבקש הוא קבלן עיבוד, אשר בשנת 2023 החזיק בהיתר/ים עונתי/ים להעסיק עובדים פלסטיניים אשר לא בוטלו על ידי רשות האוכלוסין וההגירה, לטובת עיבוד שטחים של חקלאי/ם שהמחה/ו לקבלן את זכותם להיתר ומעוניין להעסיק עובד/ים זר/ים עבור 2 חקלאים פעילים לפחות בשנת 2024 ובלבד שחקלאים אלה לא הגישו בקשה עצמאית להעסקה כאמור בהתאם להוראות קול קורא זה.

לצורכי נוהל זה "חקלאי פעיל" – חקלאי אשר גידוליו מזכים בהעסקת עובדים זרים על פי נהלי משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

מה צריך לצרף לבקשה :

פרסום

חקלאים :

 • אישור רואה חשבון אודות המחזור הכספי מפעילות חקלאית לשנת 2022, בנוסח המצורף לטופס הבקשה המקוון בלבד – כשהוא נושא חתימה וחותמת רואה החשבון, או אם היה החקלאי עוסק מורשה אשר דוחותיו הכספיים אינם מבוקרים – דו"ח רווח והפסד, כפי שהוגש למס הכנסה לשנת 2022. אם היה המבקש שומר שמיטה בשנת 2021, יגיש בנוסף דו"ח מבוקר לשנת 2021 וכן אישור רואה החשבון/יועץ המס על הכנסות ממכירת תוצרת חקלאית טרייה בשנת 2023.

 • אישור חתום ע"י רואה חשבון או תצהיר חתום ע"י עו"ד, המעיד על מספר העובדים הפלסטינים שהועסקו על ידי המבקש במשרה מלאה לכל חודש מאחת משנים 2021 – 2023 או אם המבקש נעזר בקבלן עיבוד בשנת 2023, עליו לצרף אישור כאמור אודות סך התשלומים ששולמו בשנת 2023 לקבלן/י העיבוד עבור העסקת העובד/ים הפלסטיני/ם. .

אסמכתא על היקף הפעילות החקלאית באחת מהדרכים הבאות:

 • מיפוי השטחים שבוצע על ידי מערכת ה GIS של משרד החקלאות (באופן עצמאי או בסיוע מתכנן המחוז הרלוונטי).

 • אישור מועצת הייצור הרלוונטית בו היקף הפעילות החקלאית של המבקש.

 • טופס 1220 חתום בידי מס הכנסה משנת 2022 המפרט את היקף פעילותו החקלאית של המבקש במשק החקלאי.

 • לענפי החי – אישור השירותים הווטרינרים אודות כמות בעלי החיים במשק.

מעבדים:

פרסום
 • אישור ניהול ספרי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976.

 • אישור חתום על ידי רואה חשבון אודות מספר העובדים הפלסטינים שהועסקו ע"י המבקש במשרה מלאה לכל חודש בשנת 2023.

 • אישורי המחאת זכות לשנת 2024 בנוסח המצורף לנוהל זה כנספח 1, עבור לפחות שני חקלאים פעילים אשר המחו את זכויותיהם לעיבוד הגידולים העונתיים לקבלן העיבוד.

 • עותק של הסכמי עיבוד לשנת 2024 בינו ובין כל חקלאי כאמור, כשהם חתומים על ידי שני הצדדים ובלבד שמשכן הכולל של תקופות המחאות זכות העיבוד לפי כל הסכמי העיבוד, לא יפחת מ- 10 חודשים בשנת 2024.

עבור כל חקלאי שהמחה לקבלן העיבוד את זכאותו להיתר – יצורפו המסמכים הבאים באחת מאפשריות הבאות:

אפשרות 1

אישור רואה חשבון אודות המחזור הכספי מפעילות חקלאית לשנת 2022, בנוסח המצורף לטופס הבקשה המקוון בלבד – כשהוא נושא חתימה וחותמת רואה החשבון, או אם היה החקלאי עוסק מורשה אשר דוחותיו הכספיים אינם מבוקרים – דו"ח רווח והפסד, כפי שהוגש למס הכנסה לשנת 2022.
אסמכתא על היקף הפעילות החקלאית באחת מהדרכים הבאות:

 • מיפוי השטחים שבוצע על ידי מערכת ה GIS של משרד החקלאות (באופן עצמאי או בסיוע מתכנן המחוז הרלוונטי).

 • אישור מועצת הייצור הרלוונטית בו היקף הפעילות החקלאית של המבקש.

 • טופס 1220 חתום בידי מס הכנסה משנת 2022 המפרט את היקף פעילותו החקלאית של המבקש במשק החקלאי.

 • לענפי החי – אישור השירותים הווטרינרים אודות כמות בעלי החיים במשק.

אפשרות 2

אישור בכתב של כל חקלאי כאמור כי העביר את המסמכים המפורטים באפשרות 1 ישירות אל מתכנן המחוז.

למען הסר ספק, האחריות לוודא קבלת המסמכים במחוז בפועל ובמועד כתנאי לעמידה בתנאי הסף הנה של הקבלן המבקש ולא תהיה לו כל טענה בקשר לכך.

שימו לב, בעת הגשת טופס הבקשה המגיש/ה מצהיר/ה כי:
1. אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה הינם מלאים ונכונים. ידוע לי שהשמטת פרטים או מסירת פרטים לא נכונים תוביל לפסילת טופס הבקשה.
2.  אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את נוהל מס' 9.3.0002 של רשות האוכלוסין וההגירה בעניין "תנאי ההיתר להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות" לרבות כל עדכון שלו, ואני מתחייב/ת לפעול על פי הוראות הנוהל ועל פי כל דין בנוגע להעסקת העובד הזר. [לצרף קישור פעיל לנוהל]
3. אני מאשר/ת כי ידוע לי, כי ככל שתתקבל בקשתי זו ויונפק לי היתר להעסקת העובד הזר, יעמוד היתר זה בתוקף עד ליום 31/12/2024 בלבד וכי בסיום התקופה אדרש להודיע ללשכה הפרטית באמצעותה גויס העובד על הפסקת העסקתו. ידוע לי כי העסקה שלא כדין של עובד זר, לרבות העסקה ללא היתר בתוקף מהווה עבירה העשויה לגרור עונשים וקנסות על פי דין.

הגשת בקשה לקבלת המלצה להעסקת עובדים זרים לחקלאים פעילים אשר העסיקו עובדים פלסטינים בחקלאות

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

מספר ציפורים מתות מאזור המרכז, הגיעו למכון הווטרינרי לבדיקה ונמצאו חיוביות ...

01/07/2024

משרד החקלאות אישר מכסת ייבוא ביצים בהיקף של 10 מיליון ביצים בפטור ממכס לחוד...

23/06/2024

מפקחי משרד החקלאות תפסו כ-53,000 ביצים שהוברחו משטחי הרשות הפלסטינית

28/05/2024

דוח מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בדיקה ביחידת הפיצו"ח- בחקלאות

21/05/2024

משרד החקלאות ומנהלת תקומה ישקיעו 180 מיליון ₪ עוד השנה, בשיקום ובפיתוח משקי...

08/05/2024

פורום למאבק בעוני על התייקרות מחירי החלב: "משקפת תפיסה מעוותת של אחריות כלכ...

30/04/2024

מספר ציפורים מתות מאזור המרכז, הגיעו למכון הווטרינרי לבדיקה ונמצאו חיוביות ...

01/07/2024

משרד החקלאות אישר מכסת ייבוא ביצים בהיקף של 10 מיליון ביצים בפטור ממכס לחוד...

23/06/2024

מפקחי משרד החקלאות תפסו כ-53,000 ביצים שהוברחו משטחי הרשות הפלסטינית

28/05/2024

דוח מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בדיקה ביחידת הפיצו"ח- בחקלאות

21/05/2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום