חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכ"ד-1963

חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכ"ד-1963

 

 

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – ענף הלול – מועצה לענף הלול

פרסום

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – ענף הלול – מכסות וייצור

תוכן ענינים

  פרק ראשון: פרשנות Go 5
סעיף 1 הגדרות Go 5
  פרק שני: המועצה, תפקידיה ומוסדותיה Go 5
סעיף 2 הקמת המועצה Go 5
סעיף 3 תפקידי המועצה Go 5
סעיף 4 המועצה Go 6
סעיף 5 הרכב המועצה Go 6
סעיף 6 נציגי הציבור Go 6
סעיף 7 נציגי הממשלה והסוכנות Go 6
סעיף 8 נציגי הסוכנות Go 6
סעיף 9 נציגי המגדלים Go 6
סעיף 10 נציגי המסחר הסיטוני Go 6
סעיף 11 תיאום בייצוג המגדלים והייצוג הסיטוני Go 6
סעיף 12 נציגי המסחר הקמעוני Go 6
סעיף 13 נציגי הצרכנים Go 6
סעיף 15 מי לא יהא חבר המועצה Go 6
סעיף 16 תקופת כהונה Go 6
סעיף 17 מינוי שנית Go 7
סעיף 18 העברת נציג הציבור Go 7
סעיף 19 ממלא מקום נציג הציבור Go 7
סעיף 20 מנין חוקי בישיבות המועצה Go 7
סעיף 21 יושב ראש בישיבות המועצה Go 7
סעיף 22 קבלת החלטה Go 7
סעיף 23 הנוהל במועצה Go 7
סעיף 24 ועד פועל Go 7
סעיף 25 תפקיד הועד הפועל וסמכויותיו Go 8
סעיף 26 מנהל כללי Go 8
סעיף 27 סמכויות שמורות למועצה Go 8
סעיף 28 ועדת בקורת Go 8
סעיף 29 ועדות שונות Go 8
סעיף 30 קיום סמכויות Go 8
  פרק שלישי: הסדר גידול עופות Go 8
סעיף 31 מכסות ארציות ואישיות Go 8
סעיף 32 ועדת מכסות Go 8
סעיף 33 ועדות ערר Go 8
סעיף 34 העברת מכסות Go 9
סעיף 35 שיווק או גידול לפי מכסה Go 9
סעיף 36 הפחתה כללית של מכסות Go 9
סעיף 37 הסדר הדגרה Go 9
  פרק רביעי : הסדר טיפוח, ייצור ביצי דגירה, הדגרה וסחר בחומר רביה Go 9
סעיף 38 כללים בדבר עיסוק בטיפוח ברביה ובהדגרה Go 9
סעיף 39 תנאי רשיונות Go 10
סעיף 40 רכישת חמרי ייצור Go 10
סעיף 41 מסחר בחומר רביה Go 10
סעיף 42 ערר Go 10
סעיף 43 פרסום ממצאים Go 10
  פרק חמישי: שיווק ביצים ועופות Go 10
סעיף 44 קבלנים מורשים לשיווק Go 10
סעיף 45 ועדת ערר Go 10
סעיף 46 שיווק על ידי קבלנים מורשים Go 10
סעיף 48 היתרי יצוא Go 10
סעיף 49 תנאים והגבלות לענין היתר יצוא Go 11
סעיף 49א ערר לענין היתרי יצוא Go 11
סעיף 50 היטלים Go 11
סעיף 50א אגרה ודיווח Go 12
סעיף 51 קרנות Go 12
סעיף 52 תמיכה במחירי תוצרת Go 12
סעיף 53 כללים בענין שיווק Go 12
סעיף 54 סמכויות המועצה לשיווק Go 13
סעיף 55 הוצאות השיווק Go 13
  פרק ששי: הוראות שונות Go 13
סעיף 56 סמכויות המועצה לעסקאות ולמפעלים Go 13
סעיף 57 המועצה   סוכן הממשלה Go 13
סעיף 58 סמכויות Go 13
סעיף 59 תקציב Go 13
סעיף 60 קנס Go 13
סעיף 61 ועדות קנסות Go 13
סעיף 62 שמיעת טענות Go 14
סעיף 63 ועדת ערר Go 14
סעיף 64 ערר Go 14
סעיף 65 דיון בועדת ערר Go 14
סעיף 66 דין החלטה בדבר הקנס Go 14
סעיף 66א הפרשי הצמדה Go 14
סעיף 67 בקורת Go 14
סעיף 68 טיפול בדברים שנתפסו Go 15
סעיף 69 ענשים Go 15
סעיף 72 ביצוע ותקנות Go 15
סעיף 73 אצילת סמכויות Go 15
סעיף 74 הוראות מעבר Go 16
סעיף 75 פרסום ברשומות Go 16
סעיף 76 מינוי מינהלה זמנית   הוראה מיוחדת Go 16
סעיף 77 מינוי חברי המועצה החדשים Go 16
סעיף 78 תוקף וביצוע Go 16

 

 

חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכ"ד-1963*

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות
 1. בחוק זה –

(תיקון מס' 4) תשמ"ג-1982

(תיקון מס' 5) תשמ"ח-1988

"עופות" – תרנגולים, אווזים, ברווזים, ברבורים, ברברים, מולרדים, יענים ותרנגולי הודו מכל גזע, מין וגיל;

מיום 7.12.1982

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ג מס' 1068 מיום 7.12.1982 עמ' 14 (ה"ח 1597)

"עופות" – תרנגולים, אווזים, ברווזים, ברבורים, ברברים, מולרדים, ותרנגולי הודו מכל גזע, מין וגיל;

 

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ח מס' 1260 מיום 27.7.1988 עמ' 180 (ה"ח 1893)

"עופות" – תרנגולים, אווזים, ברווזים, ברבורים, ברברים, מולרדים, יענים ותרנגולי הודו מכל גזע, מין וגיל;

"ביצי דגירה" – ביצי עופות המשמשות לדגירה;

"חומר רביה" – ביצי דגירה ואפרוחים בני יומם;

"ביצים" – ביצי עופות שאינן ביצי דגירה, לרבות מוקפאות בכל צורה שהיא;

"בשר עוף" – עוף שחוט וכל חלק או אבר ממנו בכל צורה של טיפול ושל התקנה, לרבות הקפאה ולרבות עוף חי;

"תוצרת הלול" – ביצים, בשר עוף וחומר רביה;

"מגדל" – העוסק בגידול עופות לצרכי טיפוח, רביה, הטלה או פיטום, לרבות העוסק בהדגרת עופות, ולמעט יחיד המגדל לא יותר מ-10 עופות לצורך עצמו ובני משפחתו בלבד;

"טיפוח" – השבחת תכונות תורשתיות של גזעי עופות;

"מדגרה" – מיתקן המשמש להדגרת ביצים;

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

"השר", "שר החקלאות" – שר החקלאות ופיתוח הכפר;

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 455 (ה"ח 25)

הוספת הגדרת "השר", "שר החקלאות"

"השרים" – שר החקלאות ושר המסחר והתעשיה.

פרק שני: המועצה, תפקידיה ומוסדותיה

הקמת המועצה
 1. מוקמת בזה מועצה לענף הלול (להלן – המועצה).
תפקידי המועצה
 1. תפקידי המועצה הם:

(1)  לתכנן את היקפו של גידול העופות להטלה, לפיטום ולהדגרה, בהתאם להנחיות שר החקלאות בדבר התכנון ולהסדירו בהתאם לתכנון;

(2)  לפקח על הטיפוח;

(3)  להסדיר את הייצור של חומר רביה ושיווקו בארץ ובחוץ לארץ;

(4)  להסדיר שיווק ביצים ובשר עוף בארץ ובחוץ לארץ;

(5)  לעודד ולסייע –

(א)   התקנת בשר עוף לשיווק, לרבות הקפאה ושימור;

(ב)   הקמת מחסני מיון ואריזה לביצים, לרבות מפעלים להקפאה;

(ג)    מחקר השווקים ושיטות הייצור של ענף הלול ודרכי הטיפול בתוצרת;

(תיקון מס' 1) תשל"ה-1975

(6)  לתת שירותים בכל הנונע לעופות ולתוצרת הלול. למעט שירותים בעת עיבוד של עופות שנעשה לאחר התקנתם; "התקנה", לענין פסקה זו ופסקה (7) – שחיטת עופות, הכשרתם, ביתורם, הקפאתם, החסנתם והטענתם לצורך הובלה;

(תיקון מס' 1) תשל"ה-1975

(תיקון מס' 16) תשע"ו-2015

(7)  לפקח על תהליכי הטיפול בעופות ובתוצרת הלול כפי שיורה שר החקלאות או מי שהוא הסמיך, למעט פיקוח על עיבוד של עופות שנעשה לאחר התקנתם; אולם שר החקלאות רשאי להורות כי תפקיד זה יהיה בידי מי שיפורש בהוראה;

(תיקון מס' 1) תשל"ה-1975

(8)  לפעול להגברת הצריכה של תוצרת ענף הלול בארץ ובחוץ לארץ.

מיום 13.2.1975

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ה מס' 760 מיום 13.2.1975 עמ' 74 (ה"ח 1085)

(6) לתת שירותים בכל הנוגע לעופות ולתוצרת הלול, למעט שירותים בעת עיבוד של עופות שנעשה לאחר התקנתם; "התקנה", לענין פסקה זו ופסקה (7) – שחיטת עופות, הכשרתם, ביתורם, הקפאתם, החסנתם והטענתם לצורך הובלה;

(7) לפקח על תהליכי הטיפול בעופות ובתוצרת הלול כפי שיורה שר החקלאות או מי שהוא הסמיך, למעט פיקוח על עיבוד של עופות שנעשה לאחר התקנתם; אולם שר החקלאות רשאי להורות כי תפקיד זה יהיה בידי מי שיפורש בהוראה.

(6) (8) לפעול להגברת הצריכה של תוצרת ענף הלול בארץ ובחוץ לארץ.

 

מיום 1.3.2020 או 4 חודשים מהקמת תאגיד לפיקוח וטרינרי, לפי המוקדם

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 174 (ה"ח 951)

מחיקת פסקה 3(7)

הנוסח הקודם:

(7) לפקח על תהליכי הטיפול בעופות ובתוצרת הלול כפי שיורה שר החקלאות או מי שהוא הסמיך, למעט פיקוח על עיבוד של עופות שנעשה לאחר התקנתם; אולם שר החקלאות רשאי להורות כי תפקיד זה יהיה בידי מי שיפורש בהוראה.

המועצה
 1. המועצה היא תאגיד, כשר לכל חובה וזכות ופעולה משפטית.
הרכב המועצה
 1. השרים יקבעו את מספר חברי המועצה, שלא יפחת מארבעים ולא יעלה על חמישים, בהם נציגי הממשלה, נציגי ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לא"י (להלן – הסוכנות) ונציגי הציבור.

נציגי הציבור

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

 1. נציגי הציבור יהיו מקרב המגדלים, מקרב העוסקים במסחר הסיטוני, מקרב העוסקים במסחר הקמעוני ומקרב הצרכנים.

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 455 (ה"ח 25)

 1. נציגי הציבור יהיו נציגי המגדלים מקרב המגדלים, מקרב העוסקים במסחר הסיטוני, מקרב העוסקים במסחר הקמעוני ומקרב הצרכנים.
נציגי הממשלה והסוכנות
 1. מספר נציגי הממשלה עם נציגי הסוכנות יהיו כחמישית מספר חברי המועצה ודרך מינוים תיקבע על ידי השרים בתקנות. שר החלקאות ימנה מביניהם יושב ראש המועצה ושר המסחר והתעשיה ימנה מביניהם סגן יושב ראש המועצה.
נציגי הסוכנות
 1. הסוכנות תיוצג על ידי שני נציגים לפחות; נציגיה יתמנו על ידי השרים לפי המלצת הסוכנות.

נציגי המגדלים

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

 1. (א) השרים ימנו למועצה חברים שהם נציגי המגדלים, מכל ענף משנה, שמספרם לא פחות ממחצית חברי המועצה, ובלבד שמספרם של החברים לפי סעיף זה מכל ענף משנה יהיה – שליש, לפי מספר מגדלים בענף המשנה ביחס למספר מהגדלים הכולל בכל ענפי המשנה, ושני שלישים, לפי החלק היחסי של אותו ענף משנה במחזור הכספי השנתי הכולל של ענפי המשנה; לענין זה, "ענף משנה" – כל אחד מענפים אלה: גידול עופות להטלה, גידול עופות לרבייה, גידול תרנגולים לפיטום, גידול תרנגולי הודו, וגידול אווזים ומולרדים.

(ב)  החברים האמורים בסעיף קטן (א) ייבחרו על ידי המגדלים מתוכם בבחירות כלליות וחשאיות, כפי שיקבעו השרים בכללים באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 455 (ה"ח 25)

החלפת סעיף 9

הנוסח הקודם:

 1. השרים יפנו אל ארגוני מגדלים שהם לדעת השרים ארגונים יציגים ויבקשום להגיש רשימות מועמדים למועצה; מתוך רשימות אלה ימנו השרים לא פחות ממחצית מספר חברי המועצה, אגב מתן ייצוג ליצרני ביצים, עופות וחומר רביה, למעט העוסקים בהדגרה בלבד.

נציגי המסחר הסיטוני

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

 1. השרים ימנו למועצה חברים מקרב העוסקים במסחר סיטוני בתוצרת הלול שמספרם כחמישית מספר חברי המועצה, אגב מתן ייצוג למסחר הסיטוני בבשר עוף, בשיווק ביצים ובחומר רביה, לרבות העוסקים בהדגרה בלבד אם, לדעת השרים מן הראוי לתת להם ייצוג בהתחשב עם משקלם בענף.

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 455 (ה"ח 25)

 1. השרים יפנו אל גופים של המסחר הסיטוני בתוצרת הלול, שלדעת השרים הם גופים יציגים ויבקשום להגיש רשימות מועמדים למועצה; מתוך רשימות אלה ימנו השרים השרים ימנו למועצה חברים מקרב העוסקים במסחר סיטוני בתוצרת הלול שמספרם כחמישית מספר חברי המועצה, אגב מתן ייצוג למסחר הסיטוני בבשר עוף, בשיווק ביצים ובחומר רביה, לרבות העוסקים בהדגרה בלבד אם, לדעת השרים מן הראוי לתת להם ייצוג בהתחשב עם משקלם בענף.

תיאום בייצוג המגדלים והייצוג הסיטוני

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

 1. השרים יקבעו את מספר החברים מקרב המגדלים ואת מספר החברים מקרב העוסקים במסחר הסיטוני בהתחשב ככל האפשר במשקל שיש, לדעת השרים, לציבור המגדלים או לעוסקים במסחר סיטוני, בייצור תוצרת הלול או במסחר הסיטוני בה, הכל לפי הענין.

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 455 (ה"ח 25)

 1. השרים יקבעו את מספר הנציגים שיתמנו מתוך הרשימות שהגישו ארגוני המגדלים וגופים של המסחר הסיטוני השרים יקבעו את מספר החברים מקרב המגדלים ואת מספר החברים מקרב העוסקים במסחר הסיטוני בהתחשב ככל האפשר במשקל שיש, לדעת השרים, לציבור המגדלים שבכל ארגון, או לגופים או לעוסקים במסחר סיטוני, בייצור תוצרת הלול או במסחר הסיטוני בה, הכל לפי הענין.

נציגי המסחר הקמעוני

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

 1. השרים ימנו למועצה שני חברים מקרב העוסקים במסחר הקמעוני בתוצרת הלול.

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 455 (ה"ח 25)

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

 1. השרים יפנו אל גופים של המסחר הקמעוני בתוצרת הלול, שלדעת השרים הם גופים יציגים ויבקשום להגיש רשימות מועמדים למועצה; מתוך רשימות אלה ימנו השרים שני חברים למועצה.

 

נציגי הצרכנים

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

 1. השרים ימנו למועצה שני חברים בעלי ניסיון וידע בתחום הגנת הצרכן כמייצגים, לדעת השרים, את הצרכנים.

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 455 (ה"ח 25)

 1. השרים ימנו למועצה שני חברים בעלי ניסיון וידע בתחום הגנת הצרכן כמייצגים, לדעת השרים, את הצרכנים.
(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003
 1. (בוטל).

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 456 (ה"ח 25)

ביטול סעיף 14

הנוסח הקודם:

 1. לא הגיש אחד הארגונים או הגופים האמורים בסעיפים 9, 10 או 12 רשימת מועמדים במועד שקבעו השרים, רשאים השרים למנות כנציגי הציבור הקשור לו אנשים המייצגים לדעת השרים, אותו ציבור.
מי לא יהא חבר המועצה
 1. לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה מי שמועסק על ידיה כעובד בשכר; הוראה זו לא תחול על מנהל כללי שנתמנה לפי הוראות סעיף 26.
תקופת כהונה
 1. תקופת כהונתם של נציגי הציבור היא שלוש שנים, אולם הם יוסיפו לכהן עד שיתמנו נציגי הציבור לתקופת הכהונה החדשה, ובלבד שלא יוסיפו לכהן כך לתקופה העולה על שלושה חדשים.
מינוי שנית
 1. נציג הציבור יכול לשוב ולהתמנות בדרך הקבועה בסעיפים 9-14.
העברת נציג הציבור
 1. השרים יעבירו נציג הציבור מכהונתו אם –
(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

(1)  (נמחקה);

(2)  נעדר, ללא סיבה מספקת, מחמש ישיבות רצופות של המועצה והמועצה המליצה לפני השרים על העברתו מכהונתו;

(3)  פשט את הרגל או נתמנה עליו כונס נכסים מטעם בית המשפט;

(4)  הורשע בדין על עבירה שיש עמה קלון.

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 456 (ה"ח 25)

מחיקת פסקה 18(1)

הנוסח הקודם:

(1) נתמנה מתוך רשימה שהוגשה כאמור בסעיפים 9, 10 או 12 והארגון או הגוף שהגיש את הרשימה המליץ לפני השרים על העברתו;

ממלא מקום נציג הציבור
 1. (א) נציג הציבור שנפטר או שהתפטר או שהועבר מכהונתו, ימנו השרים אחר במקומו והוא יכהן עד תום תקופת הכהונה של החבר שבמקומו נתמנה.
(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

(ב)  נציג הציבור שנבצר ממנו באורח זמני למלא את תפקידו רשאים השרים למנות לו ממלא מקום והוא יכהן עד שהחבר שבמקומו נתמנה יוכל למלא תפקידו ובלבד שממלא המקום של חבר המועצה יהיה מקרב אותה קבוצה שמתוכה נתמנה החבר שבמקומו הוא בא; היה חבר המועצה נציג המגדלים כאמור בסעיף 9, יתמנה לממלא מקום המועמד שקיבל בבחירות כאמור באותו סעיף את המספר הגדול ביותר הבא בתור של קולות המגדלים.

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

(ג)   (בוטל).

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 456 (ה"ח 25)

(ב) נציג הציבור שנבצר ממנו באורח זמני למלא את תפקידו רשאים השרים למנות לו ממלא מקום והוא יכהן עד שהחבר שבמקומו נתמנה יוכל למלא תפקידו ובלבד שממלא המקום של חבר המועצה יהיה מקרב אותה קבוצה שמתוכה נתמנה החבר שבמקומו הוא בא; היה חבר המועצה נציג המגדלים כאמור בסעיף 9, יתמנה לממלא מקום המועמד שקיבל בבחירות כאמור באותו סעיף את המספר הגדול ביותר הבא בתור של קולות המגדלים.

(ג) מינויו של נציג ציבור לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יהיה מרשימת המועמדים שמתוכה נתמנה החבר שבמקומו הוא בא.

מנין חוקי בישיבות המועצה
 1. (א) מנין חוקי בישיבות המועצה הוא מחצית חבריה כשביניהם לפחות שנים מנציגי הממשלה.

(ב)  לא היה מנין חוקי מחמת היעדרם של נציגי הממשלה, תידחה הישיבה שבוע ימים. היה המועד שנדחה חל ביום מנוחה, כמשמעותו בפקודת ימי מנוחה, תש"ח-1948, תקויים הישיבה למחרתו; בישיבה נדחית כאמור תהיה מחצית חברי המועצה מנין חוקי אף בהעדר נציג הממשלה.

(ג)   החלטת המועצה בישיבה נדחית כאמור בסעיף קטן (ב) שנתקבלה שלא בהשתתפות לפחות שנים מנציגי הממשלה תובא לידיעת השרים; הודיעו השרים למועצה על התנגדותם להחלטה תוך שבעה ימים מהיום שהובאה לידיעתם, לא תקבל ההחלטה תוקף אלא אם אושרה על ידי המועצה שנית ברוב של שני שלישים של הנוכחים, ובלבד שנכחו בה לפחות מחצית חברי המועצה, אף בהעדר נציג הממשלה. לא הודיעו השרים על התנגדותם תוך שבעה ימים כאמור, תיכנס ההחלטה לתקפה בתום תקופה זו.

יושב ראש בישיבות המועצה
 1. בראש ישיבות המועצה ישב היושב ראש או סגנו, ובהעדרם יבחרו הנוכחים את היושב ראש מבין נציגי הממשלה; בישיבה נדחית לפי סעיף 20 (ב) שבה לא נוכח נציג ממשלה, או בישיבה נוספת לפי סעיף 20 (ג) שבה לא נוכח יושב ראש המועצה או סגנו – יבחרו הנוכחים את יושב ראש הישיבה מביניהם.
קבלת החלטה
 1. (א) החלטות המועצה מתקבלות ברוב דעות המצביעים. היו הדעות שקולות תהיה ליושב ראש הישיבה דעה מכרעת.

(ב)  היושב ראש בישיבת המועצה רשאי לקבוע כי החלטה פלונית באותה ישיבה לא תקבל תוקף מיד כדי שהשרים יוכלו לחוות דעה עליה; הודיעו השרים למועצה על התנגדותם להחלטה תוך עשרה ימים מישיבה לא תקבל ההחלטה תוקף, אלא אם אושרה שנית על ידי המועצה ברוב של שני שלישים של הנוכחים; לא הודיעו השרים על התנגדותם תוך עשרה ימים כאמור תקבל ההחלטה תוקף בתום תקופה זו. האמור בסעיף קטן זה אינו בא לגרוע מסמכותם של השרים או אחד מהם לאשר החלטות המועצה אם ההחלטות טעונות אישורם לפי הוראות חוק זה.

הנוהל במועצה
 1. המועצה תקבע סדרי דיוניה במידה שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות לפיו.
ועד פועל
 1. (א) למועצה יהיה ועד פועל של לא יותר מעשרים, מהם יתמנו לא יותר מרבע על ידי השרים מבין נציגי הממשלה, ובהם יושב ראש המועצה וסגנו שישמשו גם יושב ראש וסגן יושב ראש של הועד הפועל; יתר חברי הועד הפועל יתמנו על ידי המועצה מבין נציגי המגדלים והמסחר הסיטוני, ובלבד שמספר נציגי המגדלים יהיה כפליים ממספר נציגי המסחר הסטוני.

(ב)  הוראות סעיפים 20-23 יחולו על הועד הפועל בתיאומים לפי הענין.

תפקיד הועד הפועל וסמכויותיו
 1. (א) הועד הפועל יבצע החלטות המועצה, ינהל את עניניה על פיהן ויהא מוסמך בענין זה להשתמש בכל הסמכויות של המועצה, חוץ מן השמורות למועצה לפי סעיף 27.

(ב)  הועד הפועל רשאי להטיל מפעם לפעם על אחד או אחדים מחבריו תפקידי ביצוע בכפוף להחלטותיו.

(ג)   המועצה רשאית לשלם לחברי הועד הפועל דמי אבטלה בעד השתתפותם בישיבות הועד הפועל בשיעור שתקבע המועצה באישור השרים. כן רשאית המועצה באישור השרים לשלם לחברי הועד הפועל גמול סביר בעד מילוי תפקידי ביצוע שיוטלו עליהם מזמן לזמן.

מנהל כללי
 1. הועד הפועל רשאי למנות מנהל כללי של המועצה ולקבוע את תפקידו ושכרו, ובלבד שלא יתמנה למשרה זו חבר המועצה או עובד המדינה אלא על פי החלטה ברוב של שלושה רבעים, ולגבי עובד המדינה יכלול הרוב כאמור גם שלושה רבעים של נציגי הציבור, והוא לא יהיה זכאי לשכר מהמועצה.
סמכויות שמורות למועצה
 1. הסמכויות שלהלן שמורות למועצה בלבד:

(1)  החלטה בדבר תקציב המועצה;

(2)  מינוי ועדת בקורת;

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

(3)  (נמחקה);

(4)  כל סמכות אחרת שהמועצה החליטה לשמור לעצמה בלבד.

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 456 (ה"ח 25)

מחיקת פסקה 27(3)

הנוסח הקודם:

(3) קביעת כללים;

ועדת בקורת
 1. (א) המועצה, באישור השרים, תמנה ועדת בקורת שלא מבין חבריה שתפקח על ביצוע החלטות המועצה, תבצע תפקידי בקורת אחרים שהמועצה תטיל עליה ותמסור דין וחשבון והמלצות לפני הועד הפועל ביזמת עצמה או לפי דרישתם.

(ב)  ועדת בקורת תכהן עד עבור שלושה חדשים מתום כהונת המועצה שמינתה אותה.

ועדות שונות
 1. המועצה רשאית למנות ועדות, מבין חבריה או שלא מביניהם, שימליצו לפניה בענינים או בסוגי ענינים שתקבע.
קיום סמכויות
 1. קיומם של המועצה, של הועד הפועל או של ועדה מועדות המועצה, ותוקף החלטותיהם לא ייפגעו מחמת פינוי מקומו של חבר או ליקוי במינוי.

פרק שלישי: הסדר גידול עופות

מכסות ארציות ואישיות

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

 1. השר, לאחר התייעצות עם המועצה, רשאי לקבוע בכללים מדי שנה בשנה, ובהתחשב עם הנחיותיו בדבר התכנון החקלאי –

(1)   גודל משק הלול בהיקף ארצי להטלה, להדגרה או לפיטום (להלן – המכסה הארצית);

(2)   עקרונות לקביעת מכסות ייצור ושיווק אישיות לביצים, לביצי דגירה או לבשר עוף במסגרת המכסה הארצית, ויכול שהמכסות ייקבעו לפי קנה מידה של גודל הלהקות או של מספר הביצים ושל משקל בשר עוף, או לפי קנה מידה אחיד (להלן – מכסות אישיות).

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 456 (ה"ח 25)

 1. המועצה רשאית השר, לאחר התייעצות עם המועצה, רשאי לקבוע בכללים מדי שנה בשנה, ובהתחשב עם הנחיות שר החקלאות הנחיותיו בדבר התכנון החקלאי –
ועדת מכסות
 1. (א) המועצה תמנה מבין חבריה ועדת מכסות אחת או יותר, שתהא מוסמכת לקבוע מכסות אישיות או לסרב לקבען בכפוף להוראות סעיף 31(2) ובלבד שהרוב בועדת מכסות יהיה מבין חברי המועצה שהם נציגי המגדלים.

(ב)  החלטת ועדת מכסות בדבר קביעת מכסה אישית או בדבר סירוב לקבעה, חתומה בידי יושב ראש הועדה, תומצא למבקש, ואם נשלחה אליו בדואר רשום לפי מען מקום מגוריו הרגיל או מקום מגוריו האחרון או מקום עסקו הרגיל או מקום עסקו האחרון, יראוה כאילו הומצאה לו בתום שבעה ימים מהיום שנמסרה לדואר זולת אם יוכיח שלא הומצאה.

ועדות ערר
 1. (א) לענין סעיף 32 ימנו השרים ועדת ערר אחת או יותר של חמישה חברים, מהם יהיו שלושה לפחות, לרבות היושב ראש, שלא בין חברי המועצה, וחברי המועצה שיתמנו – יהיו שלא מבין חברי ועדת המכסות; שלושה חברים, ובהם שנים שאינם חברי המועצה, יהיו מנין חוקי בישיבות ועדת ערר.

(ב)  הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת ועדת המכסות רשאי לערור עליה, תוך חמישה עשר יום מיום המצאת הצו, לפני ועדת ערר.

(ג)   החלטת ועדת ערר היא סופית.

העברת מכסות

(תיקון מס' 9)
תשנ"ד-1994

 1. (א) מכסה אישית ניתנת להעברה, כולה או מקצתה, בין בעל מכסה אישית אחד למשנהו בלבד.

(ב)  שר החקלאות ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאים לקבוע, בהודעה שתפורסם ברשומות, מכסה מרבית ומכסה מזערית לגבי כל מין של תוצרת הלול, ומשקבעו כך לא תהיה מכסה אישית ניתנת להעברה לפי סעיף קטן (א), אם יהיה בהעברה כדי להגדיל את מכסתו האישית של הנעבר מעל למכסה המרבית או להקטין את מכסתו האישית של המעביר מתחת למכסה המזערית שנקבעו כאמור.

(ג)   דרכי העברת המכסה ורישום ההעברה יהיו בהתאם לנהלים שתקבע המועצה; נהלים כאמור יפורסמו ברשומות.

(תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998

(ד)  (1)   בעל מכסה, שהודיע למועצה על ויתור על מכסתו, יהיה זכאי לפיצוי מהמדינה; גובה הפיצוי ואופן ביצועו ייקבעו בידי שר החקלאות ושר האוצר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

(2)   על פיצוי המתקבל לפי סעיף זה בשל ויתור על מכסה, החל בשנת 1995 ואילך, יחול מס בשיעור של 10%.

מיום 28.8.1980

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ם מס' 984 מיום 18.8.1980 עמ' 229 (ה"ח 1427)

(ג) אגודה שיתופית שחילקה לחבריה, בין בחלוקה הראשונה ובין כתוצאה מהשגות חברים, מכסות אישיות נפרדות בכמות כוללת העולה על המכסה המשותפת שנקבעה לה, דינה – קנס חמשת אלפים לירות 10,000 שקלים.

 

מיום 20.1.1983

תק' התשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4453 מיום 2.2.1983 עמ' 675

(ג) אגודה שיתופית שחילקה לחבריה, בין בחלוקה הראשונה ובין כתוצאה מהשגות חברים, מכסות אישיות נפרדות בכמות כוללת העולה על המכסה המשותפת שנקבעה לה, דינה – קנס 10,000 שקלים 57,200 שקלים.

 

מיום 20.5.1984

תק' התשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4631 מיום 21.5.1984 עמ' 1500

(ג) אגודה שיתופית שחילקה לחבריה, בין בחלוקה הראשונה ובין כתוצאה מהשגות חברים, מכסות אישיות נפרדות בכמות כוללת העולה על המכסה המשותפת שנקבעה לה, דינה – קנס 57,200 שקלים 253,000 שקלים.

 

מיום 27.1.1985

תק' התשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4751 מיום 27.1.1985 עמ' 548

(ג) אגודה שיתופית שחילקה לחבריה, בין בחלוקה הראשונה ובין כתוצאה מהשגות חברים, מכסות אישיות נפרדות בכמות כוללת העולה על המכסה המשותפת שנקבעה לה, דינה – קנס 253,000 שקלים 933,000 שקלים.

 

מיום 7.2.1986

תק' התשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4900 מיום 7.2.1986 עמ' 502

(ג) אגודה שיתופית שחילקה לחבריה, בין בחלוקה הראשונה ובין כתוצאה מהשגות חברים, מכסות אישיות נפרדות בכמות כוללת העולה על המכסה המשותפת שנקבעה לה, דינה – קנס 933,000 שקלים 2,520 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1987

תק' התשמ"ו-1987

ק"ת תשמ"ו מס' 4995 מיום 1.1.1987 עמ' 286

(ג) אגודה שיתופית שחילקה לחבריה, בין בחלוקה הראשונה ובין כתוצאה מהשגות חברים, מכסות אישיות נפרדות בכמות כוללת העולה על המכסה המשותפת שנקבעה לה, דינה – קנס 2,520 שקלים חדשים 3,170 שקלים חדשים.

 

מיום 25.2.1988

תק' התשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 504

(ג) אגודה שיתופית שחילקה לחבריה, בין בחלוקה הראשונה ובין כתוצאה מהשגות חברים, מכסות אישיות נפרדות בכמות כוללת העולה על המכסה המשותפת שנקבעה לה, דינה – קנס 3,170 3800 שקלים חדשים.

 

מיום 1.9.1989

תק' התשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5209 מיום 8.8.1989 עמ' 1235

(ג) אגודה שיתופית שחילקה לחבריה, בין בחלוקה הראשונה ובין כתוצאה מהשגות חברים, מכסות אישיות נפרדות בכמות כוללת העולה על המכסה המשותפת שנקבעה לה, דינה – קנס 3800 4800 שקלים חדשים.

 

מיום 4.4.1991

תק' התשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5345 מיום 4.4.1991 עמ' 780

(ג) אגודה שיתופית שחילקה לחבריה, בין בחלוקה הראשונה ובין כתוצאה מהשגות חברים, מכסות אישיות נפרדות בכמות כוללת העולה על המכסה המשותפת שנקבעה לה, דינה – קנס 4800 7300 שקלים חדשים.

 

מיום 7.1.1993

תק' התשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5506 מיום 4.3.1993 עמ' 488

(ג) אגודה שיתופית שחילקה לחבריה, בין בחלוקה הראשונה ובין כתוצאה מהשגות חברים, מכסות אישיות נפרדות בכמות כוללת העולה על המכסה המשותפת שנקבעה לה, דינה – קנס 7,300 9,200 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1994

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 49 (ה"ח 2212)

החלפת סעיף 34

הנוסח הקודם:

 1. (א) אגודה שיתופית יראו כמייצגת את כל חבריה לענין מכסות אישיות ורק לה תיקבע, בהתאם לסעיפים 33-32, מכסה אישית משותפת בשביל כלל חבריה (להלן – מכסה משותפת), אם ביקשה זאת האגודה על פי החלטה של האסיפה הכללית שקבעה גם עקרונות בדבר חלוקת המכסה המשותפת בין חבריה.

(ב) אגודה שיתופית שנקבעה לה מכסה משותפת תקבע לחבריה מכסות אישיות נפרדות לפי החלוקה שקבעה כאמור, ובלבד שכל חבר הרואה עצמו נפגע על ידי החלוקה יוכל להשיג עליה והוראות תקנות האגודה יחולו על ההשגה כאילו נתגלע על ידי כך סכסוך בין האגודה לבין החבר.

(ג) אגודה שיתופית שחילקה לחבריה, בין בחלוקה הראשונה ובין כתוצאה מהשגות חברים, מכסות אישיות נפרדות בכמות כוללת העולה על המכסה המשותפת שנקבעה לה, דינה – קנס 9,200 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1996

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ו מס' 1554 מיום 8.1.1996 עמ' 27 (ה"ח 2436)

מחיקת סעיף 34(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) בעל מכסה, שהודיע למועצה על ויתור על מכסתו, יהיה זכאי לפיצוי מהמדינה; גובה הפיצוי ואופן ביצועו ייקבעו בידי שר החקלאות ושר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

 

מיום 1.7.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1656 מיום 26.2.1998 עמ' 142 (ה"ח 2635)

הוספת סעיף קטן 34(ד)

שיווק או גידול לפי מכסה
 1. (א) בתקופה שבה חלה מכסה ארצית להטלה, להדגרה או לפיטום לפי סעיף 31(א) לא ייצר אדם ביצים, ביצי דגירה או בשר עוף ולא ישווקם, אלא אם נקבעה לו מכסה אישית לייצור או לשיווק אותה תוצרת לפי הסעיפים 32-34 ולא מעל למכסה כפי שנקבעה כאמור או כפי שהופחתה לפי סעיף 36.

(ב)  הוראות סעיף זה לא יחולו על מי שמגדל לא יותר מ-10 עופות לצריכת עצמו ובני משפחתו בלבד.

(תיקון מס' 9)
תשנ"ד-1994

(ג)   על אף האמור בפרק זה, רשאים השרים בצו, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, להתיר לכלל המגדלים בעלי מכסות אישיות לייצור ולשיווק של מין פלוני של תוצרת הלול, לייצר ולשווק מעל למכסתם; בצו כאמור ייקבעו השיעור או הכמות של התוצרת המותרת לשיווק מעל למכסה.

מיום 1.1.1994

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 50 (ה"ח 2212)

הוספת סעיף 35(ג)

הפחתה כללית של מכסות

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

 1. (א) השר רשאי בכללים להקטין את המכסה הארצית להטלה, להדגרה או לפיטום, שנקבעה לפי סעיף 31, אם נתגלה הצורך בכך עקב צמצום אפשרויות השיווק בארץ או בחוץ לארץ.
(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

(ב)  הקטין השר את המכסה הארצית כאמור רשאי הוא בכללים ובהתחשב עם הנחיותיו בדבר התכנון החקלאי –

(1)   להפחית באחוזים את המכסות האישיות;

(2)   לדרג את אחוזי ההפחתה בהתחשב במשקלו הכלכלי של הלול במשקו של המגדל ולקבוע הוראות תיאום בקשר לכך;

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

(3)   לפטור מהפחתה כאמור מכסות שגדלן אינו עולה על מינימום שהשר יקבע באותם כללים.

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 456 (ה"ח 25)

 1. (א) המועצה רשאית השר רשאי בכללים להקטין את המכסה הארצית להטלה, להדגרה או לפיטום, שנקבעה לפי סעיף 31, אם נתגלה הצורך בכך עקב צמצום אפשרויות השיווק בארץ או בחוץ לארץ.

(ב) הקטינה המועצה הקטין השר את המכסה הארצית כאמור רשאית היא רשאי הוא בכללים ובהתחשב עם הנחיות שר החקלאות הנחיותיו בדבר התכנון החקלאי –

(1) להפחית באחוזים את המכסות האישיות;

(2) לדרג את אחוזי ההפחתה בהתחשב במשקלו הכלכלי של הלול במשקו של המגדל ולקבוע הוראות תיאום בקשר לכך;

(3) לפטור מהפחתה כאמור מכסות שגדלן אינו עולה על מינימום שהמועצה תקבע שהשר יקבע באותם כללים.

 1. 37.

הסדר הדגרה

(תיקון מס' 9)
תשנ"ד-1994

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

השרים, באישור שר האוצר, רשאים בכללים להסדיר הדגרת ביצים במדגרות ואספקת אפרוחים מהן, ולקבוע איסורים והגבלות בקשר לכך, לרבות השמדת אפרוחים ממין זכר של גזעים קלים.

מיום 1.1.1994

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 50 (ה"ח 2212)

 1. המועצה, באישור השרים ושר האוצר, רשאית בכללים להסדיר הדגרת ביצים במדגרות ואספקת אפרוחים מהן, ולקבוע איסורים והגבלות בקשר לכך, לרבות השמדת אפרוחים ממין זכר של גזעים קלים.

 

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 456 (ה"ח 25)

 1. המועצה באישור השרים ושר האוצר רשאית השרים, באישור שר האוצר, רשאים בכללים להסדיר הדגרת ביצים במדגרות ואספקת אפרוחים מהן, ולקבוע איסורים והגבלות בקשר לכך, לרבות השמדת אפרוחים ממין זכר של גזעים קלים.

פרק רביעי : הסדר טיפוח, ייצור ביצי דגירה, הדגרה וסחר בחומר רביה

כללים בדבר עיסוק בטיפוח ברביה ובהדגרה

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

 1. השר רשאי לקבוע כללים בדבר עיסוק בטיפוח, בייצור ביצי דגירה (להלן – רביה) ובהדגרה ולהתנותו על פי הכללים בקבלת רשיון בכתב מאת המועצה.

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 456 (ה"ח 25)

 1. המועצה רשאית השר רשאי לקבוע כללים בדבר עיסוק בטיפוח, בייצור ביצי דגירה (להלן – רביה) ובהדגרה ולהתנותו על פי הכללים בקבלת רשיון בכתב מאת המועצה.

 

תנאי רשיונות

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

 1. קבע השר כללים לפי סעיף 38, יקבע כללים בדבר מתן הרשיונות, תנאיהם וביטולם, ובלבד שכללים אלה יהיו מכוונים לקיום הרמה המקצועית של טיפוח, רביה והדגרה ולהעלאתה; ויכול שכללים אלה יכללו בין השאר הוראות בדבר –

(1)  הגודל המינימלי של להקות טיפוח או להקות רביה;

(2)  הרמה הממוצעת של התכונות בלהקות הטיפוח או בלהקות הרביה, המעידה על כשרן לשמש חומר טיפוח או חומר רביה, הכל לפי הענין;

(3)  תנאי החזקה וטיפול, לרבות תנאים סניטריים;

(4)  ניהול רישום ומסירת דינים וחשבונות.

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 456 (ה"ח 25)

 1. השתמשה המועצה בסמכותה כאמור בסעיף 38, תקבע בהתייעצות עם מי שנתמנה לכך על ידי המנהל הכללי של משרד החקלאות קבע השר כללים לפי סעיף 38, יקבע כללים בדבר מתן הרשיונות, תנאיהם וביטולם, ובלבד שכללים אלה יהיו מכוונים לקיום הרמה המקצועית של טיפוח, רביה והדגרה ולהעלאתה; ויכול שכללים אלה יכללו בין השאר הוראות בדבר –

(1) הגודל המינימלי של להקות טיפוח או להקות רביה;

(2) הרמה הממוצעת של התכונות בלהקות הטיפוח או בלהקות הרביה, המעידה על כשרן לשמש חומר טיפוח או חומר רביה, הכל לפי הענין;

(3) תנאי החזקה וטיפול, לרבות תנאים סניטריים;

(4) ניהול רישום ומסירת דינים וחשבונות.

רכישת חמרי ייצור

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

 1. המועצה רשאית על פי כללים שקבע השר ובכפוף להוראות סעיף 39, לאסור ייצור ביצי דגירה שלא מחומר טיפוח שנרכש מבעל רשיון לטיפוח, וכן לאסור הדגרת אפרוחים שלא מביצי דגירה שנרכשו מבעל רשיון לרביה או מבעל רשיון לטיפוח, או שנרכשו מבעל רשיון לרביה בלבד, הכל כפי שיקבע השר.

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 456 (ה"ח 25)

 1. המועצה רשאית על פי כללים שקבע השר ובכפוף להוראות סעיף 39, לאסור ייצור ביצי דגירה שלא מחומר טיפוח שנרכש מבעל רשיון לטיפוח, וכן לאסור הדגרת אפרוחים שלא מביצי דגירה שנרכשו מבעל רשיון לרביה או מבעל רשיון לטיפוח, או שנרכשו מבעל רשיון לרביה בלבד,הכל כפי שתקבע הכל כפי שיקבע השר.

מסחר בחומר רביה

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

 1. (א) השר רשאי לקבוע כללים בדבר המסחר בביצי דגירה ולהתנותו, על פי הכללים, בקבלת רשיון בכתב מאת המועצה לרבות קביעת תנאי הרשיון והוראות בדבר ביטולו.

(ב)  הוראות סעיף קטן (א) יחולו על יצרן ביצי דגירה המוכר תוצרתו.

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 456 (ה"ח 25)

 1. (א) המועצה רשאית השר רשאי לקבוע כללים בדבר המסחר בביצי דגירה ולהתנותו, על פי הכללים, בקבלת רשיון בכתב מאת המועצה לרבות קביעת תנאי הרשיון והוראות בדבר ביטולו.
ערר
 1. הרואה עצמו נפגע מסירוב המועצה ליתן רשיון לפי פרק זה, מתנאי שצירפה המועצה לרשיון או מביטולו, רשאי, תוך חמישה עשר יום מהיום שבו נמסר לו על כך, לערור לפני ועדה של שלושה מומחים בענף הלול שיתמנו על ידי השרים שלא מבין חברי המועצה.
פרסום ממצאים
 1. השרים יקבעו תקנות בדבר פרסום ממצאים מדעיים של הטיפוח על ידי המועצה.

פרק חמישי: שיווק ביצים ועופות

קבלנים מורשים לשיווק

(תיקון מס' 9)
תשנ"ד-1994

 1. (א) שר החקלאות יסמיך קבלנים מורשים לענין שיווק ביצים, בשר עוף וחומר רביה.

(ב)  שר החקלאות יקבע כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים, התנאים להסמכה ולביטולה, והכל מטעמים של שמירה על בריאות הציבור בלבד.

(ג)   החלטת שר החקלאות בדבר ההסמכה לפי סעיף זה תימסר למי שההחלטה חלה עליו.

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ב מס' 1394 מיום 17.4.1992 עמ' 174 (ה"ח 2079)

קבלנים מורשים קבלנים מורשים לשיווק עופות

(א) שר החקלאות יסמיך קבלנים מורשים לענין שיווק ביצים, בשר  עוף וחומר רביה.

 

מיום 1.1.1994

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 50 (ה"ח 2212)

החלפת סעיף 44

הנוסח הקודם:

קבלנים מורשים לשיווק עופות

 1. 44. (א) שר החקלאות יסמיך קבלנים מורשים לענין שיווק בשר, עוף וחומר רביה.

(ב) הסמכת קבלנים מורשים, התנאים לכך וכן ביטולה של ההסמכה יהיו בהתאם לכללים שתקבע המועצה.

(תיקון מס' 9)
תשנ"ד-1994

44א.   (בוטל).

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ב מס' 1394 מיום 17.4.1992 עמ' 174 (ה"ח 2079)

הוספת סעיף 44א

 

מיום 1.1.1994

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 50 (ה"ח 2212)

ביטול סעיף 44א

הנוסח הקודם:

קבלנים מורשים לשיווק ביצים

44א. (א) שר החקלאות או עובד משרד החקלאות שהוא יקבע לכך יסמיך קבלנים מורשים לענין שיווק ביצים

(ב) הסמכת קבלנים מורשים, התנאים לכך וכן ביטולה של ההסמכה יהיו בהתאם לכללים שיקבע שר החקלאות.

(ג) החלטת המועצה לפי סעיף זה תימסר למי שההחלטה חלה עליו.

ועדת ערר
 1. (א) תוקם ועדת ערר של שלושה לענין סעיף 44; יושב ראש הועדה יתמנה על ידי שר המשפטים מבין השופטים; יתר חברי הועדה יתמנו על ידי השרים שלא מבין עובדי המדינה.
(תיקון מס' 7)
תשנ"ב-1992

(תיקון מס' 9)
תשנ"ד-1994

(ב)  הרואה עצמו נפגע מהחלטת שר החקלאות שלא להסמיכו כקבלן מורשה או לבטל הסמכתו או מתנאי שהתנה להסמכה כאמור, רשאי לערור תוך חמישה עשר יום מהיום שנמסר לו על כך.

(ג)   החלטת ועדת ערר היא סופית.

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ב מס' 1394 מיום 7.4.1992 עמ' 174 (ה"ח 2079)

(ב) הרואה עצמו נפגע מהחלטת המועצה או שר החקלאות שלא להסמיכו כקבלן מורשה או לבטל הסמכתו או מתנאי שהתנתה המועצה להסמכה כאמור, רשאי לערור תוך חמישה עשר יום מהיום שנמסר לו על כך.

 

מיום 1.1.1994

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 50 (ה"ח 2212)

(ב) הרואה עצמו נפגע מהחלטת המועצה או שר החקלאות מהחלטת שר החקלאות שלא להסמיכו כקבלן מורשה או לבטל הסמכתו או מתנאי שהתנתה המועצה או מתנאי שהתנה להסמכה כאמור, רשאי לערור תוך חמישה עשר יום מהיום שנמסר לו על כך.

שיווק על ידי קבלנים מורשים
 1. (א) מגדל לא ישווק ביצים, בשר עוף או חומר רביה אלא לקבלן מורשה שהוסמך לאותו מין של תוצרת הלול או באמצעותו.
(תיקון מס' 7)
תשנ"ב-1992

(תיקון מס' 9)
תשנ"ד-1994

(ב)  שר החקלאות רשאי במקרים מיוחדים להתיר שיווק שלא לפי הוראות סעיף קטן (א) ולצרף תנאים להיתר.

(ג)   מקום שנקבעה מכסה משותפת לאגודה שיתופית כאמור בסעיף 34 לא ישווק חבר אותה אגודה ביצים, בשר עוף או חומר רביה אלא לקבלן מורשה שנקבע על ידי האגודה או באמצעותו.

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ב מס' 1394 מיום 7.4.1992 עמ' 174 (ה"ח 2079)

(ב) המועצה רשאית המועצה או שר החקלאות, לפי העניין, רשאים במקרים מיוחדים להתיר שיווק שלא לפי הוראות סעיף קטן (א) ולצרף תנאים להיתר.

 

מיום 1.1.1994

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 50 (ה"ח 2212)

(ב) המועצה או שר החקלאות, לפי העניין, רשאים שר החקלאות רשאי במקרים מיוחדים להתיר שיווק שלא לפי הוראות סעיף קטן (א) ולצרף תנאים להיתר.

(תיקון מס' 7)
תשנ"ב-1992
 1. (בוטל).

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ב מס' 1394 מיום 7.4.1992 עמ' 174 (ה"ח 2079)

ביטול סעיף 47

הנוסח הקודם:

 1. (א) על אף האמור בסעיף 46 רשאית המועצה לקבוע בכללים, על פי החלטה ברוב של שני שלישים, כי שיווק תוצרת הלול של המגדלים, כולה או מקצתה, יהיה בידי המועצה בלבד.

(ב) החליטה המועצה כאמור בסעיף קטן (א) יהיה הקשר בין המגדל לבין המועצה, לענין שיווק התוצרת וחלוקת הפידיון, באמצעות קבלנים מורשים בלבד, זולת אם החליטה המועצה ברוב של שני שלישים שמסיבות מיוחדות שתפרט בהחלטה יש להתיר קשר בין המגדל לבין המועצה במישרין.

היתרי יצוא

(תיקון מס' 12) תשס"ג-2002

 1. לא ייצא אדם, למעט המועצה, תוצרת לול אלא על פי היתר יצוא שנתנה לו המועצה, לפי הוראות סעיף 49 (בחוק זה – היתר יצוא); החלטת המועצה לפי סעיף זה תומצא בכתב למבקש היתר היצוא (בחוק זה – המבקש).

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ג מס' 1882 מיום 29.12.2002 עמ' 160 (ה"ח 4)

החלפת סעיף 48

הנוסח הקודם:

 1. (א) יצוא תוצרת הלול הוא בידי המועצה בלבד.

(ב) המועצה רשאית לקבוע בכללים כי הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מין פלוני או על סוג פלוני של תוצרת הלול, או כי יצוא אותו מין או סוג יהיה לפי היתר מטעם המועצה ובהתאם לתנאים והגבלות שנקבעו בהיתר.

תנאים והגבלות לענין היתר יצוא

(תיקון מס' 12) תשס"ג-2002

 1. (א) שר החקלאות, לאחר התייעצות עם המועצה, יקבע הוראות, תנאים והגבלות לענין מתן היתר יצוא, והוראות שמקבל ההיתר יהיה חייב לקיימן, בהתחשב, בין השאר, במטרות ובשיקולים אלה:

(1)   ביצוע יצוא ביעילות ובאופן תקין, תוך יצירת תנאים שיאפשרו הגדלת מספר היצואנים;

(2)   הבטחת תמורה הוגנת למגדלים;

(3)   כיבוד אמנות והסכמים בין-לאומיים, לרבות בתחומי החקלאות, המכס והקניין הרוחני שישראל צד להם;

(4)   חלוקה צודקת ויעילה בין המגדלים של הטבות מכס, שתוצרת ישראלית זכאית להן בארצות היעד;

(5)   הבטחת איכות היצוא;

(6)   שמירה על המוניטין של היצוא הישראלי;

(7)   אפשרות פיקוח על מקבלי היתר יצוא;

(8)   קיום מכסות ייצור ושיווק אישיות שנקבעו לפי סעיף 31;

(9)   קיום ההוראות על פי חוק זה.

(ב)  שר החקלאות, לאחר התייעצות עם המועצה, רשאי לקבוע, בין השאר, הוראות בענינים אלה:

(1)   הכשירות הנדרשת ממבקש, לרבות ניסיון, היקף פעילות, מיתקנים, ציוד ואמצעים הולמים, לצורך ביצוע יצוא;

(2)   נהלים להגשת בקשה להיתר יצוא וסדרי הדיון בה;

(3)   אגרות שישולמו למועצה בעד בקשה להיתר יצוא, ובעד היתר היצוא, חידושו או הארכתו;

(4)   איסור על העברתו של היתר היצוא לאחר, הגבלות ותנאים אחרים;

(5)   תקופת היתר יצוא, שינויו, התחייתו או ביטולו;

(6)   דוחות שעל מקבל היתר יצוא להגיש למועצה.

(ג)   תקנות לפי סעיף קטן (ב)(3) יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ג מס' 1882 מיום 29.12.2002 עמ' 160 (ה"ח 4)

החלפת סעיף 49

הנוסח הקודם:

 1. (א) רשאית המועצה לחייב יצוא תוצרת הלול שסעיף 47 אינה חל עליה ושלגביה לא השתמשה בסמכותה לפי סעיף 48 (ב), ולקבוע את מין התוצרת, סוגה וכמותה, וכן מפתח להשתתפות הקבלנים המורשים ביצוא האמור, והיא רשאית לכלול במפתח אנשים שקיבלו היתר לפי סעיף 46 (ב).

(ב) בהתאם להחלטותיה לפי סעיף קטן (א) רשאית המועצה לחייב בכתב קבלנים מורשים ואנשים שקיבלו היתר לפי סעיף 46 (ב) לספק לה תוצרת הלול בכמויות ובמועדים שתקבע, כשהתוצרת מותקנת לשיווק, ארוזה ומסומנת לפי הוראותיה.

ערר לענין היתרי יצוא

(תיקון מס' 12) תשס"ג-2002

49א.   (א)  המבקש או מי שניתן לו היתר יצוא, הרואה עצמו נפגע מהחלטת המועצה לפי סעיף 48, רשאי לערור עליה לפני ועדת ערר, כאמור בסעיף קטן (ב), בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.

(ב)  תוקם ועדת הערר לענין היתרי יצוא בת 3 חברים והם: מי שכשיר להתמנות שופט בית משפט שלום שימנה שר המשפטים והוא יהיה היושב ראש ושני חברים שימנה שר החקלאות מבין עובדי משרדו.

(ג)   על ועדת הערר יחולו ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992.

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ג מס' 1882 מיום 29.12.2002 עמ' 161 (ה"ח 4)

הוספת סעיף 49א

היטלים

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

 1. (א) השר, בהסכמת שר האוצר, לאחר שנתן הזדמנות למועצה להשמיע את עמדתה, רשאי בכללים לחייב מגדלים או קבלנים מורשים, לרבות משווקים שקיבלו היתר לפי סעיף 47(ב), בתשלום היטלים על כל מין של תוצרת הלול או על אמצעים המשמשים או המיועדים לשמש לייצור תוצרת הלול מאותו מין לסוגיהם, כולם או מקצתם, ובלבד שיקויימו שתי אלה:

(1)   סך כל ההיטלים – בין המוטלים על כמות תוצרת הלול ממין פלוני, ובין המוטלים על כמות אמצעים, מכל הסוגים או מקצתם, המשמשים או המיועדים לשמש בדרך כלל לייצור אותה כמות תוצרת – לא יעלה על 4% מהמחיר הסיטוני של התוצרת;

(2)   לא יחול היטל גם על תוצרת הלול ממין פלוני וגם על האמצעים המשמשים או המיועדים לשמש בדרך כלל לייצור אותה כמות תוצרת.

(ב)  היו היטלים מוטלים על אמצעים לייצור תוצרת הלול ממין פלוני יראו כמחיר סיטוני לענין סעיף קטן (א) – המחיר הסיטוני הממוצע של אותו מין תוצרת בשנה הקודמת להטלת ההיטלים.

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

(ג)   השר רשאי בכללים –

(1)   לקבוע מועדים ודרכים לתשלום ההיטלים, לרבות ניכויים מהמגיע לחייבים בהיטלים תמורת תוצרת הלול;

(2)   לחייב מגדלים, קבלנים מורשים ומשווקים שקיבלו היתר לפי סעיף 46(ב) לנהל רישום ולמסור דינים וחשבונות למטרת היטלים.

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 456 (ה"ח 25)

 1. (א) המועצה רשאית השר, בהסכמת שר האוצר, לאחר שנתן הזדמנות למועצה להשמיע את עמדתה, רשאי בכללים לחייב מגדלים או קבלנים מורשים, לרבות משווקים שקיבלו היתר לפי סעיף 47(ב), בתשלום היטלים על כל מין של תוצרת הלול או על אמצעים המשמשים או המיועדים לשמש לייצור תוצרת הלול מאותו מין לסוגיהם, כולם או מקצתם, ובלבד שיקויימו שתי אלה:

(1) סך כל ההיטלים – בין המוטלים על כמות תוצרת הלול ממין פלוני, ובין המוטלים על כמות אמצעים, מכל הסוגים או מקצתם, המשמשים או המיועדים לשמש בדרך כלל לייצור אותה כמות תוצרת – לא יעלה על 4% מהמחיר הסיטוני של התוצרת;

(2) לא יחול היטל גם על תוצרת הלול ממין פלוני וגם על האמצעים המשמשים או המיועדים לשמש בדרך כלל לייצור אותה כמות תוצרת.

(ב) היו היטלים מוטלים על אמצעים לייצור תוצרת הלול ממין פלוני יראו כמחיר סיטוני לענין סעיף קטן (א) – המחיר הסיטוני הממוצע של אותו מין תוצרת בשנה הקודמת להטלת ההיטלים.

(ג) המועצה רשאית השר רשאי בכללים –

(1) לקבוע מועדים ודרכים לתשלום ההיטלים, לרבות ניכויים מהמגיע לחייבים בהיטלים תמורת תוצרת הלול;

(2) לחייב מגדלים, קבלנים מורשים ומשווקים שקיבלו היתר לפי סעיף 46(ב) לנהל רישום ולמסור דינים וחשבונות למטרת היטלים.

אגרה ודיווח

(תיקון מס' 1) תשל"ה-1975

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

50א.   (א)  השר רשאי בכללים לקבוע –

 

 

(תיקון מס' 16) תשע"ו-2015

(1)   אגרה בעד מתן שירותים כאמור בסעיף 3(2), (6) ו-(7), למעט אגרה בעד שחיטה;

(2)   מועדים ודרכים לתשלום האגרה, לרבות ניכויה מסכומים המגיעים לחייבים בה מהמועצה, וכן חיוב לנהל רישום ולמסור דינים וחשבונות לענין האגרה.

(ב)  כללים מכוח סעיף קטן (א)(1) ייקבעו בהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת.

מיום 13.2.1975

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ה מס' 760 מיום 13.2.1975 עמ' 74 (ה"ח 1085)

הוספת סעיף 50א

 

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 456 (ה"ח 25)

(א) המועצה רשאית השר רשאי בכללים לקבוע –

 

מיום 1.3.2020 או 4 חודשים מהקמת תאגיד לפיקוח וטרינרי, לפי המוקדם

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 174 (ה"ח 951)

(1) אגרה בעד מתן שירותים כאמור בסעיף 3(2), (6) ו-(7) 3(2) ו-(6), למעט אגרה בעד שחיטה;

קרנות

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

 1. (א) כספי ההיטלים על תוצרת של כל ענף משנה ועל אמצעים לייצור אותה תוצרת ייזקפו לחשבון קרן מיוחדת של אותו ענף משנה ויוצאו לפעולות המשמשות רק אותו ענף משנה, ובלבד שרשאית המועצה באישור השר –

(1)   להעביר לא יותר מ-10% מכספי ההיטלים האמורים לחשבון קרן כללית לביצוע פעולות שאינן משמשות רק אותו ענף משנה;

(2)   לחייב כל קרן מיוחדת בהוצאותיה למינהל לפי חלוקה בין קרנות אלה כפי שהמועצה תקבע.

(ב)  לענין סעיף קטן (א) רשאית המועצה לאחד את ענפי המשנה לבשר עוף למיניהם בקרן מיוחדת אחת, וכן לפצל את ענף המשנה לחומר רביה לשתי קרנות מיוחדות אלה: קרן לחומר רביה מגזעים קלים וקרן לחומר רביה מגזעים כבדים.

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 456 (ה"ח 25)

(א) כספי ההיטלים על תוצרת של כל ענף משנה ועל אמצעים לייצור אותה תוצרת ייזקפו לחשבון קרן מיוחדת של אותו ענף משנה ויוצאו לפעולות המשמשות רק אותו ענף משנה, ובלבד שרשאית המועצה באישור השר

תמיכה במחירי תוצרת
 1. (א) המועצה רשאית באישור השרים להבטיח למגדלים תמורה הוגנת בעד תוצרת הלול, בהתחשב עם התנודות בהוצאות הייצור בענף ועם תנודות המחירים בשוק באחת או יותר מדרכים אלה:

(1)   קביעת מחירים מובטחים לפני העונה או בראשיתה או קביעת מחירי מינימום מפעם לפעם בתוך העונה;

(2)   תמיכות כספיות;

(3)   קניית עודפים.

(ב)  המועצה רשאית להתנות הבטחת התמורה כאמור בסעיף קטן (א) בקיום הוראות המועצה בדבר ייצור תוצרת הלול או שיווקה.

כללים בענין שיווק

(תיקון מס' 7)
תשנ"ב-1992

(תיקון מס' 8)
תשנ"ג-1992

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

 1. (א) השר רשאי בכללים לקבוע –

(1)   חובת הצמדה של כל מגדל לקבלן מורשה שבחר בו לענין שיווק תוצרת הלול, דרכי ההצמדה ותקופותיה והוראות בדבר ביטולה, תנאי ההצמדה וזכויות וחובות הכרוכות בה, וכן הוראות בדבר יישוב סכסוכים הנובעים מכל אלה; ובלבד שמגדל או קבלן מורשה של תוצרת הלול, למעט אווזים, יהיה רשאי להשתחרר מהצמדה כאמור ולהיצמד לקבלן מורשה אחר על ידי מתן הודעה למועצה ששים ימים מראש, או בתום תקופת הצמדה כאמור שעליה הסכימו בכתב המגדל והקבלן המורשה אם אינה עולה על שנה אחת;

(2)   סיווג תוצרת הלול לסוגים שונים, לפי המשקל, הטיב או לפי כל בחינה אחרת;

(3)   דרכי הטיפול, המיון, האריזה והסימון של תוצרת הלול ופיקוח על פעולות אלה;

(תיקון מס' 7)
תשנ"ב-1992

(4)   (נמחקה)

(5)   קביעת מכסות לשיווק תוצרת הלול לפי מועדים, וכן חיוב איסומה והקפאתה;

(6)   פיקוח על המסחר בתוצרת הלול ועל הובלתה.

(ב)  נקבעה חובת הצמדה כאמור בסעיף קטן (א) חייב המגדל למסור את התוצרת לקבלן המורשה והקבלן המורשה חייב לקבל ממנו את התוצרת כל עוד ההצמדה ביניהם היא בתוקף; לא קויימה חובה זו, חייב הצד המפר, מבלי לגרוע מאחריותו בשל העבירה, בתשלום הנזק שנגרם לצד השני, לא קיים קבלן מורשה את החובה כאמור רשאית המועצה לבטל הסמכתו כקבלן מורשה.

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ב מס' 1394 מיום 7.4.1992 עמ' 174 (ה"ח 2079)

(1) חובת הצמדה של כל מגדל לקבלן מורשה שיבחר בו לענין שיווק תוצרת הלול על ידי המועצה לפי סעיף 47. דרכי ההצמדה ותקופותיה והוראות בדבר ביטולה, תנאי ההצמדה וזכויות וחובות הכרוכות בה, וכן הוראות בדבר יישוב סכסוכים הנובעים ממנה;

(1) חובת הצמדה של כל מגדל לקבלן מורשה שבחר בו לענין שיווק תוצרת הלול, דרכי ההצמדה ותקופותיה והוראות בדבר ביטולה, תנאי ההצמדה וזכויות וחובות הכרוכות בה, וכן הוראות בדבר יישוב סכסוכים הנובעים מכל אלה; ובלבד שמגדל או קבלן מורשה של תוצרת הלול, למעט אווזים, יהיה רשאי להשתחרר מהצמדה כאמור ולהיצמד לקבלן מורשה אחר על ידי מתן הודעה למועצה ששים ימים מראש;

(2) סיווג תוצרת הלול לסוגים שונים, לפי המשקל, הטיב או לפי כל בחינה אחרת;

(3) דרכי הטיפול, המיון, האריזה והסימון של תוצרת הלול ופיקוח על פעולות אלה;

(4) הסדר להזמנת תוצרת הלול מקבלנים מורשים ומסירתה למועצה לשיווק בהתאם לסעיף 47;

 

מיום 7.1.1993

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 19 (ה"ח 2143)

(1) חובת הצמדה של כל מגדל לקבלן מורשה שבחר בו לענין שיווק תוצרת הלול, דרכי ההצמדה ותקופותיה והוראות בדבר ביטולה, תנאי ההצמדה וזכויות וחובות הכרוכות בה, וכן הוראות בדבר יישוב סכסוכים הנובעים מכל אלה; ובלבד שמגדל או קבלן מורשה של תוצרת הלול, למעט אווזים, יהיה רשאי להשתחרר מהצמדה כאמור ולהיצמד לקבלן מורשה אחר על ידי מתן הודעה למועצה ששים ימים מראש או בתום תקופת הצמדה כאמור שעליה הסכימו בכתב המגדל והקבלן המורשה אם אינה עולה על שנה אחת.

 

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 456 (ה"ח 25)

כללי המועצה בענין שיווק כללים בענין שיווק

 1. (א) המועצה רשאית השר רשאי בכללים לקבוע –

סמכויות המועצה לשיווק

(תיקון מס' 8)
תשנ"ג-1992

 1. (א) המועצה מוסמכת –

(1)   (נמחקה);

(2)   לשווק את התוצרת שקיבלה ליצוא לפי סעיף 49 בשוקי חוץ לארץ בתנאים ובדרכים שתמצא לנכון;

(3)   לחלק את דמי המכר של תוצרת הלול ששווקה על ידיה כאמור בהתאם לשיטה של סיבולת ושל הטבות שתקבע באישור השרים.

(ב)  האמור בסעיף זה אינו בא לפגוע בכל התחייבות בכתב של המועצה.

מיום 1.7.1993

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 19 (ה"ח 2143)

מחיקת פסקה 54(א)(1)

הנוסח הקודם:

(1) לשווק תוצרת הלול שקיבלה לשיווק בהתאם לסעיף 47 ולהוציאה מרשותה בארץ ובחוץ לארץ בדרכים ובתנאים שייראו לה, וכן לאסמה בקירור ולהקפיאה עד שתחליט לשווקה;

הוצאות השיווק

(תיקון מס' 8)
תשנ"ג-1992

 1. המועצה רשאית לגבות מדמי המכר של תוצרת הלול שקיבלה לשיווק לפי סעיף 49 הוצאותיה בקשר לשיווק התוצרת.

מיום 1.7.1993

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 19 (ה"ח 2143)

 1. 55. המועצה רשאית לגבות מדמי המכר של תוצרת הלול שקיבלה לשיווק לפי הסעיפים 47 ו-49 לפי סעיף 49 הוצאותיה בקשר לשיווק התוצרת.

פרק ששי: הוראות שונות

סמכויות המועצה לעסקאות ולמפעלים
 1. המועצה מוסמכת לעשות כל פעולה לביצוע תפקידיה לרבות –

(1)  מקח וממכר של חמרים וציוד הדרושים לייצור בענף הלול; אין הוראה זו באה להקנות למועצה זכות יחודית למקח וממכר כאמור;

(2)          השתתפות במפעלים והקמתם, על פי החלטת המועצה ברוב של שני שלישים ובאישור השרים, למיון ביצים ואריזתן;

(3)  קבלת הלוואות, באישור כללי או מיוחד של השרים, למימון פעולות שבתחום תפקידיה, ושעבוד רכושה בשעבוד צף או קבוע לבטחון ההלוואה;

(4)  מתן מקדמות למגדלים, וכן מתן הלוואות ממקורות שמחוץ לקרנותיה לפי סעיף 51.

המועצה – סוכן הממשלה
 1. המועצה תשמש סוכן הממשלה למתן תמיכות כספיות לתוצרת ענף הלול, לייצואה, לאיסומה ולעיבודה התעשייתי או לכל פעולה להבטחת כל ענין מהענינים האמורים.
סמכויות
 1. מי שיורשה לכך על ידי הועד הפועל יהיה רשאי לחתום בשם המועצה, בכפוף לכל סייג שבהרשאה, וחתימתו כאמור תחייב את המועצה.

תקציב

(תיקון מס' 6)
תשנ"א-1990

 1. (א) שנת התקציב של המועצה היא מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר.

 

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

(ב)  חדשיים לפחות לפני שנת התקציב תגיש המועצה לאישור השרים ושר האוצר הצעת תקציב של אותה שנה; ורשאית היא באמצע שנת התקציב להגיש לאישורם תקציב נוסף; המועצה לא תוציא כספים מחוץ לתקציב שאושר.

מיום 1.1.1992

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"א מס' 1335 מיום 21.12.1990 עמ' 31 (ה"ח 2020)

 1. (א) שנת התקציב של המועצה היא מ-1 באפריל בינואר עד 31 במרס בדצמבר.

 

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 456 (ה"ח 25)

 1. (ב) חדשיים לפחות לפני שנת התקציב תגיש המועצה לאישור השרים ושר האוצר הצעת תקציב של אותה שנה; ורשאית היא באמצע שנת התקציב להגיש לאישורם תקציב נוסף; המועצה לא תוציא כספים מחוץ לתקציב שאושר.

קנס

(תיקון מס' 2)
תש"ם-1980

צו תש"ע-2010

 1. המפר, בין בעצמו ובין על ידי הבאים מכוחו, הוראה של חוק זה או הוראה שניתנה מכוחו, רשאית ועדת הקנסות שנתמנתה לפי סעיף 61 להטיל עליו קנס כאמור להלן לזכות המועצה, ומשעשתה כן לא יועמד לדין על המעשה ששימש עילה להטלת הקנס:

(1)  על מגדל שהוא יחיד – 4,700 שקלים חדשים;

(2)  על מגדל שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 19,700 שקלים חדשים;

(3)  על קבלן מורשה, בין שהוא יחיד ובין שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 19,700 שקלים חדשים;

(4)  על אגודה שיתופית שהפרה את הוראות סעיף 34(ג) – 19,700שקלים חדשים.

מיום 18.8.1980

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ם מס' 984 מיום 28.8.1980 עמ' 229 (ה"ח 1427)

החלפת סעיף 60

הנוסח הקודם:

 1. מגדל או קבלן מורשה, בין שהוא יחיד, חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר, שהפר הוראת חוק זה או הוראה שניתנה לו מכוחו, וכן אגודה שיתופית שהפרה הוראת סעיף 34(ג), בין בעצמם ובין על ידי עובדיהם או סוכניהם, רשאית ועדת הקנסות שנתמנתה לפי סעיף 61 להטיל על המגדל או על הקבלן קנס לזכות המועצה בסכום שלא יעלה על אלף לירות, ועל האגודה השיתופית קנס כאמור בסכום שלא יעלה על חמשת אלפים לירות; מי שנקנס כאמור לא יועמד לדין על המעשה ששימש עילה להטלת הקנס.

 

מיום 20.1.1983

תק' התשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4453 מיום 2.2.1983 עמ' 675

 1. המפר, בין בעצמו ובין על ידי הבאים מכוחו, הוראה של חוק זה או הוראה שניתנה מכוחו, רשאית ועדת הקנסות שנתמנתה לפי סעיף 61 להטיל עליו קנס כאמור להלן לזכות המועצה, ומשעשתה כן לא יועמד לדין על המעשה ששימש עילה להטלת הקנס:

(1) על מגדל שהוא יחיד – 2,500 שקלים 14,300 שקלים;

(2) על מגדל שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 10,000 שקלים 57,200 שקלים;

(3) על קבלן מורשה, בין שהוא יחיד ובין שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 10,000 שקלים 57,200 שקלים;

(4) על אגודה שיתופית שהפרה את הוראות סעיף 34(ג) – 10,000שקלים 57,200 שקלים.

 

מיום 21.5.1984

תק' התשמ"ד 1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4631 מיום 20.5.1984 עמ' 1500

 1. המפר, בין בעצמו ובין על ידי הבאים מכוחו, הוראה של חוק זה או הוראה שניתנה מכוחו, רשאית ועדת הקנסות שנתמנתה לפי סעיף 61 להטיל עליו קנס כאמור להלן לזכות המועצה, ומשעשתה כן לא יועמד לדין על המעשה ששימש עילה להטלת הקנס:

(1) על מגדל שהוא יחיד – 14,300 שקלים 63,000 שקלים;

(2) על מגדל שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 57,200 שקלים 253,000 שקלים;

(3) על קבלן מורשה, בין שהוא יחיד ובין שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 57,200 שקלים 253,000 שקלים;

(4) על אגודה שיתופית שהפרה את הוראות סעיף 34(ג) – 57,200 שקלים 253,000 שקלים.

 

מיום 27.1.1985

תק' התשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4751 מיום 27.1.1985 עמ' 548

 1. המפר, בין בעצמו ובין על ידי הבאים מכוחו, הוראה של חוק זה או הוראה שניתנה מכוחו, רשאית ועדת הקנסות שנתמנתה לפי סעיף 61 להטיל עליו קנס כאמור להלן לזכות המועצה, ומשעשתה כן לא יועמד לדין על המעשה ששימש עילה להטלת הקנס:

(1) על מגדל שהוא יחיד – 63,000 שקלים 233,000 שקלים;

(2) על מגדל שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 253,000 שקלים 933,000 שקלים;

(3) על קבלן מורשה, בין שהוא יחיד ובין שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 253,000 שקלים 933,000 שקלים;

(4) על אגודה שיתופית שהפרה את הוראות סעיף 34(ג) – 253,000 שקלים 933,000 שקלים.

 

מיום 7.2.1986

תק' התשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4900 מיום 7.2.1986 עמ' 502

 1. המפר, בין בעצמו ובין על ידי הבאים מכוחו, הוראה של חוק זה או הוראה שניתנה מכוחו, רשאית ועדת הקנסות שנתמנתה לפי סעיף 61 להטיל עליו קנס כאמור להלן לזכות המועצה, ומשעשתה כן לא יועמד לדין על המעשה ששימש עילה להטלת הקנס:

(1) על מגדל שהוא יחיד – 233,000 שקלים 630 שקלים חדשים;

(2) על מגדל שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 933,000 שקלים 2,520 שקלים חדשים;

(3) על קבלן מורשה, בין שהוא יחיד ובין שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 933,000 שקלים 2,520 שקלים חדשים;

(4) על אגודה שיתופית שהפרה את הוראות סעיף 34(ג) – 933,000 שקלים 2,520 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 4995 מיום 1.1.1987 עמ' 286

 1. המפר, בין בעצמו ובין על ידי הבאים מכוחו, הוראה של חוק זה או הוראה שניתנה מכוחו, רשאית ועדת הקנסות שנתמנתה לפי סעיף 61 להטיל עליו קנס כאמור להלן לזכות המועצה, ומשעשתה כן לא יועמד לדין על המעשה ששימש עילה להטלת הקנס:

(1) על מגדל שהוא יחיד – 630 שקלים חדשים 790 שקלים חדשים;

(2) על מגדל שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 2,520 שקלים חדשים 3,170 שקלים חדשים;

(3) על קבלן מורשה, בין שהוא יחיד ובין שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 2,520 שקלים חדשים 3,170 שקלים חדשים;

(4) על אגודה שיתופית שהפרה את הוראות סעיף 34(ג) – 2,520 שקלים חדשים 3,170 שקלים חדשים.

 

מיום 25.2.1988

תק' התשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 504

 1. המפר, בין בעצמו ובין על ידי הבאים מכוחו, הוראה של חוק זה או הוראה שניתנה מכוחו, רשאית ועדת הקנסות שנתמנתה לפי סעיף 61 להטיל עליו קנס כאמור להלן לזכות המועצה, ומשעשתה כן לא יועמד לדין על המעשה ששימש עילה להטלת הקנס:

(1) על מגדל שהוא יחיד – 790 950 שקלים חדשים;

(2) על מגדל שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 3,170 3800 שקלים חדשים;

(3) על קבלן מורשה, בין שהוא יחיד ובין שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 3,170 3800 שקלים חדשים;

(4) על אגודה שיתופית שהפרה את הוראות סעיף 34(ג) – 3,170 3800 שקלים חדשים.

 

מיום 8.8.1989

תק' התשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5209 מיום 8.8.1989 עמ' 1235

 1. המפר, בין בעצמו ובין על ידי הבאים מכוחו, הוראה של חוק זה או הוראה שניתנה מכוחו, רשאית ועדת הקנסות שנתמנתה לפי סעיף 61 להטיל עליו קנס כאמור להלן לזכות המועצה, ומשעשתה כן לא יועמד לדין על המעשה ששימש עילה להטלת הקנס:

(1) על מגדל שהוא יחיד – 950 1200 שקלים חדשים;

(2) על מגדל שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 3800 4800 שקלים חדשים;

(3) על קבלן מורשה, בין שהוא יחיד ובין שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 3,800 4800 שקלים חדשים;

(4) על אגודה שיתופית שהפרה את הוראות סעיף 34(ג) – 3800 4800 שקלים חדשים.

 

מיום 4.4.1991

תק' התשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5345 מיום 4.4.1991 עמ' 780

 1. המפר, בין בעצמו ובין על ידי הבאים מכוחו, הוראה של חוק זה או הוראה שניתנה מכוחו, רשאית ועדת הקנסות שנתמנתה לפי סעיף 61 להטיל עליו קנס כאמור להלן לזכות המועצה, ומשעשתה כן לא יועמד לדין על המעשה ששימש עילה להטלת הקנס:

(1) על מגדל שהוא יחיד – 1200 1800 שקלים חדשים;

(2) על מגדל שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 4800 7300 שקלים חדשים;

(3) על קבלן מורשה, בין שהוא יחיד ובין שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 4800 7300 שקלים חדשים;

(4) על אגודה שיתופית שהפרה את הוראות סעיף 34(ג) – 4800 7300 שקלים חדשים.

 

מיום 4.3.1993

תק' התשנ"ג-1993

פרסום

ק"ת תשנ"ג מס' 5506 מיום 4.3.1993 עמ' 488

 1. המפר, בין בעצמו ובין על ידי הבאים מכוחו, הוראה של חוק זה או הוראה שניתנה מכוחו, רשאית ועדת הקנסות שנתמנתה לפי סעיף 61 להטיל עליו קנס כאמור להלן לזכות המועצה, ומשעשתה כן לא יועמד לדין על המעשה ששימש עילה להטלת הקנס:

(1) על מגדל שהוא יחיד – 1,800 2,200 שקלים חדשים;

(2) על מגדל שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 7,300 9,200 שקלים חדשים;

(3) על קבלן מורשה, בין שהוא יחיד ובין שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 7,300 9,200 שקלים חדשים;

(4) על אגודה שיתופית שהפרה את הוראות סעיף 34(ג) – 7,300 9,200 שקלים חדשים.

 

מיום 9.1.1994

תק' התשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5607 מיום 14.6.1994 עמ' 1009

 1. המפר, בין בעצמו ובין על ידי הבאים מכוחו, הוראה של חוק זה או הוראה שניתנה מכוחו, רשאית ועדת הקנסות שנתמנתה לפי סעיף 61 להטיל עליו קנס כאמור להלן לזכות המועצה, ומשעשתה כן לא יועמד לדין על המעשה ששימש עילה להטלת הקנס:

(1) על מגדל שהוא יחיד – 2,200 2,520 שקלים חדשים;

(2) על מגדל שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 9,200 10,540 שקלים חדשים;

(3) על קבלן מורשה, בין שהוא יחיד ובין שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 9,200 10,540 שקלים חדשים;

(4) על אגודה שיתופית שהפרה את הוראות סעיף 34(ג) – 9,200 10,540 שקלים חדשים.

 

מיום 8.6.1995

תק' התשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5685 מיום 15.6.1995 עמ' 1506

 1. המפר, בין בעצמו ובין על ידי הבאים מכוחו, הוראה של חוק זה או הוראה שניתנה מכוחו, רשאית ועדת הקנסות שנתמנתה לפי סעיף 61 להטיל עליו קנס כאמור להלן לזכות המועצה, ומשעשתה כן לא יועמד לדין על המעשה ששימש עילה להטלת הקנס:

(1) על מגדל שהוא יחיד – 2,520 2,800 שקלים חדשים;

(2) על מגדל שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 10,540 11,700 שקלים חדשים;

(3) על קבלן מורשה, בין שהוא יחיד ובין שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 10,540 11,700 שקלים חדשים;

(4) על אגודה שיתופית שהפרה את הוראות סעיף 34(ג) – 10,540 11,700 שקלים חדשים.

 

מיום 8.1.1996

תק' התשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5775 מיום 29.7.1996 עמ' 1464

 1. המפר, בין בעצמו ובין על ידי הבאים מכוחו, הוראה של חוק זה או הוראה שניתנה מכוחו, רשאית ועדת הקנסות שנתמנתה לפי סעיף 61 להטיל עליו קנס כאמור להלן לזכות המועצה, ומשעשתה כן לא יועמד לדין על המעשה ששימש עילה להטלת הקנס:

(1) על מגדל שהוא יחיד – 2,820 3,200 שקלים חדשים;

(2) על מגדל שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 11,700 13,380 שקלים חדשים;

(3) על קבלן מורשה, בין שהוא יחיד ובין שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 11,700 13,380 שקלים חדשים;

(4) על אגודה שיתופית שהפרה את הוראות סעיף 34(ג) – 11,700 13,380 שקלים חדשים.

 

מיום 16.6.1994

תק' התשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5839 מיום 10.7.1997 עמ' 919

 1. המפר, בין בעצמו ובין על ידי הבאים מכוחו, הוראה של חוק זה או הוראה שניתנה מכוחו, רשאית ועדת הקנסות שנתמנתה לפי סעיף 61 להטיל עליו קנס כאמור להלן לזכות המועצה, ומשעשתה כן לא יועמד לדין על המעשה ששימש עילה להטלת הקנס:

(1) על מגדל שהוא יחיד – 3,200 3,430 שקלים חדשים;

(2) על מגדל שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 13,380 14,350 שקלים חדשים;

(3) על קבלן מורשה, בין שהוא יחיד ובין שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 13,380 14,350 שקלים חדשים;

(4) על אגודה שיתופית שהפרה את הוראות סעיף 34(ג) – 13,380 14,350 שקלים חדשים.

 

מיום 26.2.1998

תק' התשנ"ח-1998

ק"ת תשמ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1305

 1. המפר, בין בעצמו ובין על ידי הבאים מכוחו, הוראה של חוק זה או הוראה שניתנה מכוחו, רשאית ועדת הקנסות שנתמנתה לפי סעיף 61 להטיל עליו קנס כאמור להלן לזכות המועצה, ומשעשתה כן לא יועמד לדין על המעשה ששימש עילה להטלת הקנס:

(1) על מגדל שהוא יחיד – 3,430 3,608 שקלים חדשים;

(2) על מגדל שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 14,350 15,094 שקלים חדשים;

(3) על קבלן מורשה, בין שהוא יחיד ובין שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 14,350 15,094 שקלים חדשים;

(4) על אגודה שיתופית שהפרה את הוראות סעיף 34(ג) – 14,350 15,094 שקלים חדשים.

 

מיום 14.12.1999

תק' התש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6009 מיום 14.12.1999 עמ' 132

 1. המפר, בין בעצמו ובין על ידי הבאים מכוחו, הוראה של חוק זה או הוראה שניתנה מכוחו, רשאית ועדת הקנסות שנתמנתה לפי סעיף 61 להטיל עליו קנס כאמור להלן לזכות המועצה, ומשעשתה כן לא יועמד לדין על המעשה ששימש עילה להטלת הקנס:

(1) על מגדל שהוא יחיד – 3,608 3,898 שקלים חדשים;

(2) על מגדל שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 15,094 16,306 שקלים חדשים;

(3) על קבלן מורשה, בין שהוא יחיד ובין שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 15,094 16,306 שקלים חדשים;

(4) על אגודה שיתופית שהפרה את הוראות סעיף 34(ג) – 15,094 16,306 שקלים חדשים.

 

מיום 19.11.2002

צו התשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6205 מיום 31.10.2002 עמ' 124

 1. המפר, בין בעצמו ובין על ידי הבאים מכוחו, הוראה של חוק זה או הוראה שניתנה מכוחו, רשאית ועדת הקנסות שנתמנתה לפי סעיף 61 להטיל עליו קנס כאמור להלן לזכות המועצה, ומשעשתה כן לא יועמד לדין על המעשה ששימש עילה להטלת הקנס:

(1) על מגדל שהוא יחיד – 3,898 4,200 שקלים חדשים;

(2) על מגדל שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 16,306 17,600 שקלים חדשים;

(3) על קבלן מורשה, בין שהוא יחיד ובין שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 16,306 17,600 שקלים חדשים;

(4) על אגודה שיתופית שהפרה את הוראות סעיף 34(ג) – 16,306 17,600 שקלים חדשים.

 

מיום 13.4.2010

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6877 מיום 14.3.2010 עמ' 949

 1. המפר, בין בעצמו ובין על ידי הבאים מכוחו, הוראה של חוק זה או הוראה שניתנה מכוחו, רשאית ועדת הקנסות שנתמנתה לפי סעיף 61 להטיל עליו קנס כאמור להלן לזכות המועצה, ומשעשתה כן לא יועמד לדין על המעשה ששימש עילה להטלת הקנס:

(1) על מגדל שהוא יחיד – 4,200 4,700 שקלים חדשים;

(2) על מגדל שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 17,600 19,700 שקלים חדשים;

(3) על קבלן מורשה, בין שהוא יחיד ובין שהוא חברה, אגודה שיתופית או חבר בני אדם אחר – 17,600 19,700 שקלים חדשים;

(4) על אגודה שיתופית שהפרה את הוראות סעיף 34(ג) – 17,600 19,700 שקלים חדשים.

ועדות קנסות

(תיקון מס' 3) תשמ"א-1981

 1. (א) יוקמו ועדות קנסות.

(ב)  ועדת קנסות תדון בשלושה, והם שופט בית משפט שלום או חבר לשכת עורכי הדין והוא כשיר לכהן כשופט בית משפט שלום, שמינה אותו שר המשפטים והוא ישמש יושב ראש הועדה, ושני נציגי ציבור.

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

(ג)   השרים יקבעו שתי רשימות של נציגי ציבור, האחת מקרב המגדלים והשניה מקרב הקבלנים המורשים, ובלבד שחברי המועצה לא ייכללו ברשימות.

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

(ד)  יושב ראש הועדה יקבע את שני נציגי הציבור מתוך רשימות שנקבעו לפי סעיף קטן (ג) אשר ידונו בענין פלוני, ובלבד שכאשר מואשם קבלן מורשה יקבע נציג מתוך הרשימה שקבעו השרים מבין הקבלנים המורשים.

(ה)  הודעה על הקמת ועדות קנסות ועל מענן תפורסם ברשומות.

(ו)   שר המשפטים רשאי לקבוע את סדרי הדין של הועדות; כל עוד לא נקבעו סדרי דין כאמור רשאית ועדת קנסות לקבוע את סדרי הדין.

(ז)   כתב אישום יוגש לועדת קנסות בידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, על פי בקשת המועצה.

(ח)  ועדת קנסות לא תהיה קשורה בדיני ראיות, פרט לדינים בדבר חסינות עדים ובדבר ראיות חסויות כאמור בפרק ג' לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971.

(ט)  על ועדת קנסות יחולו הוראות סעיפים 9 עד 11 לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968.

(י)   עד שהוזמן להעיד או להציג מסמך או מוצג אחר לפני ועדת קנסות, רשאי יושב ראש הוועדה לפסוק לו דמי נסיעה ולינה או שכר בטלה כמו לעד שהוזמן להעיד בפני בית משפט; סכום שנפסק לפי סעיף קטן זה ישולם מקופת המועצה.

מיום 7.4.1981

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"א מס' 1017 מיום 7.4.1981 עמ' 179 (ה"ח 1499)

החלפת סעיף 61

הנוסח הקודם:

 1. השרים ימנו לענין סעיף 60 ועדת קנסות של שלושה שלא מבין חברי המועצה; הודעה על מינוי הועדה ועל מענה תפורסם ברשומות.

 

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 457 (ה"ח 25)

(ג) השרים יקבעו שתי רשימות של נציגי ציבור, האחת מתוך רשימות שהגישו להם ארגונים שהם לדעת השרים ארגונים יציגים של המגדלים והשניה מתוך רשימות שהגישו להם ארגונים שהם לדעת השרים ארגונים יציגים של קבלנים מורשים, ובלבד שחברי המועצה לא יכללו ברשימות.

(ג) השרים יקבעו שתי רשימות של נציגי ציבור, האחת מקרב המגדלים והשניה מקרב הקבלנים המורשים, ובלבד שחברי המועצה לא ייכללו ברשימות.

(ד) יושב ראש הועדה יקבע את שני נציגי הציבור מתוך רשימות שנקבעו לפי סעיף קטן (ג) אשר ידונו בענין פלוני, ובלבד שכאשר מואשם קבלן מורשה יקבע נציג מתוך רשימות שהגישו להם ארגונים יציגים של קבלנים מורשים לפי סעיף קטן (ג) מתוך הרשימה שקבעו השרים מבין הקבלנים המורשים.

שמיעת טענות
 1. ועדת קנסות לא תטיל קנס אלא לאחר שנתנה לנקנס הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו.
ועדת ערר
 1. (א) תוקם ועדת ערר לענין קנסות.

(ב)  ועדת ערר תדון בשלושה והם שופט שנתמנה על ידי שר המשפטים, והוא יושב ראש הועדה, ושני נציגי הציבור.

(ג)   השרים יקבעו שתי רשימות של נציגי הציבור, אחת של מייצגים לדעת השרים את ציבור המגדלים (להלן – נציגי המגדלים) ואחת של מייצגים לדעת השרים את ציבור הקבלנים המורשים (להלן – נציגי הקבלנים המורשים), ובלבד שחברי המועצה לא ייכללו ברשימות.

(ד)  נציגי הציבור אשר ידונו בענין פלוני ייקבעו על ידי נשיא בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו מכהן השופט שהוא יושב ראש הועדה. ובלבד שאם העומד לדין הוא מגדל ייקבע לפחות אחד מנציגי הציבור מתוך רשימת נציגי המגדלים, ואם העומד לדין הוא קבלן מורשה ייקבע לפחות אחד מנציגי הציבור מתוך רשימת נציגי הקבלנים המורשים.

(ה)  הודעה על הקמת ועדת ערר ועל מענה תפורסם ברשומות.

ערר

(תיקון מס' 3) תשמ"א-1981

 1. על החלטה של ועדת קנסות ניתן לערור לפני ועדת ערר שנתמנתה לפי סעיף 63, תוך שלושים ימים מיום קבלת ההחלטה.

מיום 7.4.1981

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"א מס' 1017 מיום 7.4.1981 עמ' 180 (ה"ח 1499)

החלפת סעיף 64

הנוסח הקודם:

 1. מי שחוייב בקנס לפי סעיף 60 רשאי תוך עשרים ואחד יום מיום שנמסרה לו הודעת חיוב לערור על החיוב ועל שיעור הקנס לפני ועדת ערר שנתמנתה לפי סעיף 63.
דיון בועדת ערר
 1. ועדת ערר תודיע למועצה ולעורר על המועד שבו תדון בערר וכל בעל דין רשאי להתייצב לפניה ולטעון בעצמו או על ידי בא כוחו.
דין החלטה בדבר הקנס
 1. החלטת ועדת קנסות בדבר חיוב בקנס שלא הוגש עליה ערר, וכן החלטת ועדת ערר אם הוגש ערר, הן סופיות ודינן בכל הנוגע לביצוע כשל פסק דין סופי של בית משפט מוסמך במשפט אזרחי; המועצה רשאית לנכות את הקנס מדמי המכר של תוצרת הלול המגיעים לנקנס.

הפרשי הצמדה

(תיקון מס' 3) תשמ"א-1981

66א.   (א)  לא שולם הקנס תוך חמישה עשר ימים מיום שהטילה אותו ועדת קנסות, יתווספו לקנס שבפיגור הפרשי הצמדה כמפורש בסעיף קטן (ב).

(ב)  עלה מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסמוך לפני מועד התשלום בפועל של הקנס, לעומת המדד שפורסם בסמוך לפני יום הטלת הקנס, יוגדל הקנס לפי שיעור עליית המדד כאמור.

(ג)   דין הפרשי ההצמדה לפי סעיף זה, לענין גבייתם, כדין הקנס.

מיום 7.4.1981

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"א מס' 1017 מיום 7.4.1981 עמ' 180 (ה"ח 1499)

הוספת סעיף 66א

בקורת
 1. (א) המועצה רשאית למנות בכתב מבקר שיהא מוסמך כל אימת שיש לו יסוד להניח שהדבר דרוש כדי להבטיח ביצועו של החוק או התקנות או הכללים לפיו או כדי למנוע עבירה על הוראותיהם:

(1)   להיכנס לכל מקום ולעצור כל כלי הובלה ולערוך בהם חיפוש, אולם אין להיכנס למקום המשמש למגורים אלא לפי צו חיפוש מאת בית משפט מוסמך, והוראות הסעיפים 19-22 לפקודת הפרוצידורה הפלילית (מאסר וחיפושים), יחולו בשינויים המחוייבים, על חיפוש לפי פסקה זו;

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

(2)   לדרוש מכל אדם המחזיק או המוביל תוצרת הלול – למעט תוצרת הלול בכמות המקובלת לתצרוכת עצמית כפי שקבע השר אותה בכללים – שיראה את התעודות בנוגע לאותה תוצרת וימסור פרטים ביחס אליה ולחקור אותו ביחס לאותם פרטים, אולם לא יידרש אדם למסור כל פרטים או ידיעות שיש בהם כדי להפלילו;

(3)   לדרוש מכל אדם, שיש ברשותו מסמכים הנוגעים לחלוקת מכסה משותפת לפי סעיף 34, להראות לו את המסמכים וכן לתפסם, אם לפי הנחתו הסבירה עשויים הם לשמש ראיה במשפט על עבירה לפי הסעיפים 34(ג) או 35(א).

(ב)  המבקר רשאי לתפוס תוצרת הלול שיש לו יסוד סביר להניח שנעברה בה עבירה לפי חוק זה או התקנות או הכללים שניתנו לפיו, את חמרי אריזתם, או מסמכים הנוגעים לאותה תוצרת, שלפי הנחתו הסבירה עשויים הם לשמש ראיה במשפט על עבירה כאמור.

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 457 (ה"ח 25)

(2) לדרוש מכל אדם המחזיק או המוביל תוצרת הלול – למעט תוצרת הלול בכמות המקובלת לתצרוכת עצמית כפי שהמועצה קבעה כפי שקבע השר אותה בכללים – שיראה את התעודות בנוגע לאותה תוצרת וימסור פרטים ביחס אליה ולחקור אותו ביחס לאותם פרטים, אולם לא יידרש אדם למסור כל פרטים או ידיעות שיש בהם כדי להפלילו;

טיפול בדברים שנתפסו

(תיקון מס' 3) תשמ"א-1981

 1. (א) נתפס דבר לפי סעיף 67, רשאית המועצה לשמרו עד שבית המשפט או ועדת קנסות, שהוגש לפניהם כתב אישום נגד אדם על עבירה שעבר ביחס לדבר שנתפס, יחליטו מה ייעשה בו; לא הוגש כתב אישום כאמור תוך ארבעים ימים מיום התפיסה – יוחזר הנתפס, ואם נתעורר ספק למי יש להחזירו יכריע יושב ראש הועדה לפי בקשת אדם התובע את הדבר או טובת הנאה בו, או לפי בקשת המועצה הטוענת שהנתפס מגיע לה או שיש לה טובת הנאה בו.

(ב)  דבר שנתפס לפי סעיף 67 והוא נשמד או ניזוק או ערכו ירד, רשאים בית המשפט או ועדת קנסות, אם שוכנעו שהיתה פשיעה או רשלנות בשמירתו, לחייב את המועצה בנזיקין בסכום שיקבעו.

(ג)   דבר שנתפס כאמור בסעיף קטן (א) והוא עלול להתקלקל אם לא יימכר מיד, בין בגלל טיבו המיוחד ובין מסיבה אחרת, רשאית המועצה למכרו במחיר המקובל ביום המכירה; דמי המכר יופקדו במועצה ויחולו עליהם הוראות סעיף קטן (א) כאילו היו דבר שנתפס.

(ד)  זוכה הנאשם, יוחזרו לו דמי המכר של הדבר שנתפס בתוספת הפרשי הצמדה כמפורש בסעיף קטן (ה).

(ה)  עלה מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסמוך לפני מועד המכירה של הדבר שנתפס, לעומת המדד שפורסם בסמוך לפני יום החזרת המכר בפועל, יוגדלו דמי המכר בשיעור עליית המדד כאמור.

מיום 7.4.1981

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"א מס' 1017 מיום 7.4.1981 עמ' 181 (ה"ח 1499)

החלפת סעיף 68

הנוסח הקודם:

 1. (א) דבר שנתפס לפי סעיף 67 מותר להחזיק בו עד שבית המשפט, שלפניו הוגשה התביעה הפלילית על עבירה שעליה נתפס, יחליט מה ייעשה בו; לא הוגשה תביעה כאמור תוך שלושים יום מיום התפיסה יוחזר הנתפס; התעורר ספק למי יש להחזיר – יכריע בית משפט השלום שבתחום שיפוטו נתפס הדבר, לפי בקשת אדם התובע טובת הנאה בו או לפי בקשת המועצה.

(ב) דבר שנתפס לפי סעיף 67 תטפל בו המועצה דרך בעלים; לא טיפלה כך והדבר נשמד או ניזק  ישולמו לבעליו פיצויים מקופת המועצה.

(ג) המועצה רשאית למכור תוצרת שנתפסה לפי סעיף 67 והוראות סעיף קטן (א) יחולו על דמי המכר כאילו היו דבר שנתפס.

ענשים

(תיקון מס' 2)
תש"ם-1980

 1. מי שעבר על הוראה מהוראות חוק זה או תקנות או כללים לפיו, או הפר תנאי של רשיון או היתר שניתן לפי חוק זה, או הפריע למבקר או מנע ממנו למלא תפקידו, או לא נתן פרטים נכונים ומלאים או תשובות נכונות ומלאות לפי דרישה או בחקירה בהתאם לסעיף 67, או סירב להראות את התעודות או המסמכים שהוא חייב להראות לפי חוק זה, דינו, ביחיד – קנס כקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ובתאגיד – כקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק האמור, או בכל אחד מהם – פי ארבעה מערך הדבר שבו נעברה העבירה, הכל לפי הקנס הגבוה שבהם; ורשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש שיטיל, לצוות על חילוט התוצרת שבה נעברה העבירה וחמרי אריזתה או על חילוט דמי מכרם, לטובת המועצה, וחילוט כאמור יכול שיהיה מלא או חלקי.

מיום 18.8.1980

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ם מס' 984 מיום 28.8.1980 עמ' 230 (ה"ח 1427)

החלפת סעיף 69

הנוסח הקודם:

 1. (א) אדם שעבר על הוראה מהוראות חוק זה, התקנות או הכללים לפיו, או על תנאי של רשיון או של היתר שניתן מכוח חוק זה, דינו – קנס פי ארבעה מערך הדבר שבו נעברה העבירה.

(ב) אדם שהפריע למבקר, או מנע ממנו, למלא תפקידו, או לא נתן פרטים נכונים ומלאים או תשובות נכונות ומלאות לפי דרישה או בחקירה בהתאם לסעיף 67 (1) (ב), או סירב להראות את התעודות או המסמכים שהוא חייב להראותם לפי הוראות חוק זה, דינו – קנס אלף לירות.

(ג) הובא אדם לדין על עבירה לפי סעיף קטן (א) או סעיף קטן (ב) לאחר שכבר הורשע בדין על עבירה כאמור, דינו – מאסר שני חדשים או קנס פי ששה מערך הדבר שבו נעברה העבירה אם העבירה היא לפי סעיף קטן (א), או אלפיים לירות אם העבירה היא לפי סעיף קטן (ב).

(ד) הובא אדם לדין על עבירה לפי סעיף קטן (א) רשאי בית המשפט בנוסף לכל עונש שיטיל, לצוות על חילוט התוצרת שבה נעברה העבירה וחמרי אריזתה או על חילוט דמי מכרם למועצה.

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003
 1. (בוטל).

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 457 (ה"ח 25)

ביטול סעיף 70

הנוסח הקודם:

 1. המועצה רשאית לקבוע כללים בכל הנוגע לביצוע תפקידיה.
(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003
 1. (בוטל).

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 457 (ה"ח 25)

ביטול סעיף 70

הנוסח הקודם:

 1. כללי המועצה לפי חוק זה טעונים אישור השרים.
ביצוע ותקנות
 1. השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

אצילת סמכויות

(תיקון מס' 1) תשל"ה-1975

 1. (א) השרים רשאים לאצול מסמכויותיהם לפי חוק זה חוץ מהסמכות להתקין תקנות ולאשר כללים ותקציב המועצה.

(ב)  המועצה רשאית לאצול לועד הפועל מסמכויותיה לפי החוק חוץ מן הסמכויות השמורות לה לפי סעיף 27.

מיום 13.2.1975

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ה מס' 760 מיום 13.2.1975 עמ' 74 (ה"ח 1085)

 1. (א) השרים רשאים לאצול מסמכויותיהם לפי חוק זה חוץ מהסמכות להתקין תקנות ולאשר כללים ותקציב המועצה.

(א) (ב) המועצה רשאית לאצול לועד הפועל מסמכויותיה לפי החוק חוץ מן הסמכויות השמורות לה לפי סעיף 27.

הוראות מעבר

ת"ט תשכ"ד-1964

 1. (א) בסעיף זה –

"החברה הקיימת" – החברה המוגבלת במניות הרשומה בשם "המועצה לייצור ושיווק ביצים ועופות בע"מ";

מיום 2.1.1964

ת"ט תשכ"ד-1964

ס"ח תשכ"ד מס' 412 מיום 2.1.1964 עמ' 37

"החברה הקיימת" – החברה המוגבלת במניות הרשומה בשם "המועצה לייצור ולשיווק לייצור ושיווק ביצים ועופות  בע"מ";

"זכויות של חברה" – הנכסים שבבעלותה או שבחזקתה, מקרקעין ומיטלטלין, כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שיש לה בכל נכס וכל החובות שחייבים לה וכל ההתחייבויות הקיימות כלפיה;

"התחייבויות של חברה" – החובות שהיא חייבת בהם וההתחייבויות שהיא קיבלה על עצמה כחוק.

(ב)  ביום שבו תתכנס המועצה לישיבתה הראשונה יועברו אליה כל הזכויות וההתחייבויות של החברה הקיימת, ושר החקלאות יפרסם ברשומות הודעה על היום האמור.

פרסום ברשומות
 1. חוק זה יפורסם ברשומות תוך עשרים ואחד יום מיום קבלתו בכנסת.

מינוי מינהלה זמנית – הוראה מיוחדת

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

 1. 76. בתוך 30 ימים מיום א' בסיון התשס"ג (1 ביוני 2003) (בפרק זה – יום התחילה) ימנה השר מינהלה זמנית בת חמישה חברים שבה יכהנו השר או מי מטעמו והוא יהיה היושב ראש, חבר נוסף מבין עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ושלושה חברים שהם מגדלים (בפרק זה – המינהלה הזמנית); המינהלה הזמנית תנהל את המועצה ויהיו נתונות לה הסמכויות הנתונות למועצה ולועד הפועל שלה.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 457 (ה"ח 25)

הוספת סעיף 76

מינוי חברי המועצה החדשים

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

 1. 77. (א) חברי המועצה שכיהנו ערב המועד האמור בסעיף 76 יגדלו מלכהן ביום מינוי המינהלה הזמנית לפי הוראות סעיף 76 ובתוך שנה מהמועד האמור ימנה השר את חברי המועצה החדשים לפי הוראות חוק זה כנוסחו בפרק י"א בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (בסעיף זה ובסעיף 78 – חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל); לא מינה השר את חברי המועצה בתוך התקופה האמורה, תמשיך לפעול המינהלה הזמנית עד למינוים.

(ב)  ביום מינוים של חברי המועצה כאמור בסעיף קטן (א) תחדל מלפעול המינהלה הזמנית.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 457 (ה"ח 25)

הוספת סעיף 77

תוקף וביצוע

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2003

(תיקון מס' 14) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 15) תשס"ז-2007

 1. 78. (א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות שיתקין השר לפי חוק זה כנוסחו בפרק י"א לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, ימשיכו לעמוד בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו על ידי המועצה לפי חוק זה כנוסחו ערב המועד האמור, בשינויים המחויבים לפי הענין.

(ב)  השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות סעיפים 76 ו-77.

מיום 1.7.2003

סעיף קטן 78(ב) מיום 1.6.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 457 (ה"ח 25)

הוספת סעיף 78

 

מיום 29.6.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2008 מיום 29.6.2005 עמ' 528 (ה"ח 75)

 1. (א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות שיתקין השר לפי חוק זה כנוסחו בפרק י"א לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, או עד תום שנתיים מיום א' בתמוז התשס"א (1 ביולי 2003) עד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006), לפי המוקדם מביניהם, ימשיכו לעמוד בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו על ידי המועצה לפי חוק זה כנוסחו ערב המועד האמור, בשינויים המחויבים לפי הענין.

(ב) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות סעיפים 76 ו-77.

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ז מס' 2075 מיום 1.1.2007 עמ' 40 (ה"ח 269)

(א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות שיתקין השר לפי חוק זה כנוסחו בפרק י"א לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, או עד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006), לפי המוקדם מביניהם, ימשיכו לעמוד בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו על ידי המועצה לפי חוק זה כנוסחו ערב המועד האמור, בשינויים המחויבים לפי הענין.

 

משה דיין                                           פנחס ספיר

שר החקלאות                                                שר המסחר והתעשיה

שניאור זלמן שזר                                     לוי אשכול

נשיא המדינה                                                     ראש הממשלה

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן

 

* פורסם ס"ח תשכ"ד מס' 409 מיום 6.12.1963 עמ' 12 (ה"ח תשכ"א מס' 468 עמ' 244).

ת"ט ס"ח תשכ"ד מס' 412 מיום 2.1.1964 עמ' 37.

תוקן ס"ח תשל"ה מס' 760 מיום 13.2.1975 עמ' 74 (ה"ח תשל"ג מס' 1085 עמ' 450) – תיקון מס' 1.

ס"ח תש"ם מס' 984 מיום 18.8.1980 עמ' 229 (ה"ח תש"ם מס' 1427 עמ' 75) – תיקון מס' 2 בסעיף 5 לחוק המועצות החקלאיות (עונשין), תש"ם-1980.

ס"ח תשמ"א מס' 1017 מיום 7.4.1981 עמ' 179 (ה"ח תשמ"א מס' 1499 עמ' 116) – תיקון מס' 3 בסעיף 2 לחוק המועצות החקלאיות (ועדות קנסות), תשמ"א-1981.

ס"ח תשמ"ג מס' 1068 מיום 7.12.1982 עמ' 14 (ה"ח תשמ"ב מס' 1597 עמ' 266) – תיקון מס' 4.

ק"ת תשמ"ג מס' 4453 מיום 20.1.1983 עמ' 675 – צו תשמ"ג-1983 בסעיף 2 לצו המועצות החקלאיות (עונשין) (שינוי שיעורי קנסות), תשמ"ג-1983; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשמ"ד מס' 4631 מיום 21.5.1984 עמ' 1500 – צו תשמ"ד-1984 בסעיף 2 לצו המועצות החקלאיות (עונשין) (שינוי שיעורי קנסות), תשמ"ד-1984; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשמ"ה מס' 4751 מיום 27.1.1985 עמ' 548 – צו תשמ"ה-1985 בסעיף 2 לצו המועצות החקלאיות (עונשין) (שינוי שיעורי קנסות), תשמ"ה-1985.

ק"ת תשמ"ו מס' 4900 מיום 7.2.1986 עמ' 502 – צו תשמ"ו-1986 בסעיף 2 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות בחוקי המועצות החקלאיות), תשמ"ו-1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 4995 מיום 1.1.1987 עמ' 286 – צו תשמ"ז-1987 בסעיף 2 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות בחוקי המועצות החקלאיות), תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 504 – צו תשמ"ח-1988 בסעיף 2 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות בחוקי המועצות החקלאיות), תשמ"ח-1988.

ס"ח תשמ"ח מס' 1260 מיום 27.7.1988 עמ' 180 (ה"ח תשמ"ח מס' 1893 עמ' 251) – תיקון מס' 5.

ק"ת תשמ"ט מס' 5209 מיום 8.8.1989 עמ' 1235 – צו תשמ"ט-1989 בסעיף 2 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות בחוקי המועצות החקלאיות), תשמ"ט-1989.

ס"ח תשנ"א מס' 1335 מיום 21.12.1990 עמ' 31 (ה"ח תשנ"א מס' 2020 עמ' 21) – תיקון מס' 6 בסעיף 8 לחוק שנת הכספים תשנ"א-1990; תחילתו ביום 1.1.1992.

ק"ת תשנ"א מס' 5345 מיום 4.4.1991 עמ' 780 – צו תשנ"א-1991 בסעיף 2 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות בחוקי המועצות החקלאיות), תשנ"א-1991.

ס"ח תשנ"ב מס' 1394 מיום 7.4.1992 עמ' 174 (ה"ח תשנ"א מס' 2079 עמ' 380) – תיקון מס' 7 בסעיף 1 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 3), תשנ"ב-1992; תחילתו ביום 1.7.1992.

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 19 (ה"ח תשנ"ג מס' 2143 עמ' 2) – תיקון מס' 8 בסעיף 25 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג-1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5506 מיום 4.3.1993 עמ' 488 – צו תשנ"ג-1993 בסעיף 2 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות בחוקי המועצות החקלאיות), תשנ"ג-1993.

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 49 (ה"ח תשנ"ד מס' 2212 עמ' 16) – תיקון מס' 9 בסעיף 16 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ד-1994; תחילתו ביום 1.1.1994 ור' סעיף 17 לענין הוראות מעבר.

ק"ת תשנ"ד מס' 5607 מיום 14.6.1994 עמ' 1009 – צו תשנ"ד-1994 בסעיף 2 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות בחוקי המועצות החקלאיות), תשנ"ד-1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5684 מיום 8.6.1995 עמ' 1506 – צו תשנ"ה-1995 בסעיף 2 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות בחוקי המועצות החקלאיות), תשנ"ה-1995.

ס"ח תשנ"ו מס' 1554 מיום 8.1.1996 עמ' 27 (ה"ח תשנ"ו מס' 2436 עמ' 136) – תיקון מס' 10 בסעיף 13 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ו-1995; תחילתו ביום 1.7.1996.

ק"ת תשנ"ו מס' 5775 מיום 29.7.1996 עמ' 1464 – צו תשנ"ו-1996 בסעיף 2 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות בחוקי המועצות החקלאיות), תשנ"ו-1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5839 מיום 10.7.1997 עמ' 919 – צו תשנ"ז-1997 בסעיף 2 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות בחוקי המועצות החקלאיות), תשנ"ז-1997.

ס"ח תשנ"ח מס' 1656 מיום 26.2.1998 עמ' 142 (ה"ח תשנ"ז מס' 2635 עמ' 428) – תיקון מס' 11; תחילתו ביום 1 ביולי 1996.

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1305 – צו תשנ"ח-1998 בסעיף 2 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות בחוקי המועצות החקלאיות), תשנ"ח-1998.

ק"ת תש"ס מס' 6009 מיום 14.12.1999 עמ' 132 – צו תש"ס-1999 בסעיף 2 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות בחוקי מועצות חקלאיות), תש"ס-1999.

ק"ת תשס"ג מס' 6205 מיום 31.10.2002 עמ' 124 – צו תשס"ג-2002 בסעיף 15 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), תשס"ג-2002; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ג מס' 1882 מיום 29.12.2002 עמ' 160 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 4 עמ' 18) – תיקון מס' 12 [במקור מס' 11] בסעיף 13 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), תשס"ג-2002; תחילתו ביום 1.7.2003 ור' סעיף 16 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 455 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 25 עמ' 262) – תיקון מס' 13 [במקור מס' 12] בסעיף 56 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג-2003; ר' סעיף 57(ב) לענין תחילה.

ס"ח תשס"ה מס' 2008 מיום 29.6.2005 עמ' 528 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 183 עמ' 892) – תיקון מס' 14.

ס"ח תשס"ז מס' 2075 מיום 1.1.2007 עמ' 40 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 269 עמ' 172) – תיקון מס' 15.

ק"ת תש"ע מס' 6877 מיום 14.3.2010 עמ' 949 – צו תש"ע-2010 בסעיף 12 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), תש"ע-2010; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 174 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 951 עמ' 1352) – תיקון מס' 16 בסעיף 295 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו-2015; ר' סעיף 320(ו) לענין תחילה.

(ו) תחילתו של חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963, כנוסחו בחוק זה, בתום תקופת המעבר או ארבעה חודשים ממועד תחילת פעילותו של התאגיד כאמור בסעיף קטן (ג)(1), לפי המוקדם.

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

(תיקון), התשפ"ד–2024 -טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול ...

11/02/2024

החזיקו חומרים מסוכנים ללא היתרים בלול במרחק של עשרות מטרים מבתי מגורים במוש...
הערכות לשעת חירום של משק החלב
עסקים הנכנסים תחת הקטגוריה "חיונים" בתחום החקלאות
הנחיות בשר בקר מיושן עבור תהליך ייצור, אחסנה, הובלה ושיווק .
נוהל תמיכה מנהלי למתקני קדם טיפול בשפכי רפתות
(תיקון), התשפ"ד–2024 -טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול ...

11/02/2024

החזיקו חומרים מסוכנים ללא היתרים בלול במרחק של עשרות מטרים מבתי מגורים במוש...
הערכות לשעת חירום של משק החלב
עסקים הנכנסים תחת הקטגוריה "חיונים" בתחום החקלאות
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום