דף הבית / בטיחות תקנות וחוקים / תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), תשנ”ג-1993

תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), תשנ”ג-1993

תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), תשנ”ג-1993

 

 

פרסום

בריאות – בריאות הציבור (מזון) – אריזה וסימון

תוכן ענינים

סעיף 1הגדרותGo2
סעיף 2חובת סימון תזונתיGo2
סעיף 3סימון תזונתיGo3
סעיף 4סימון נוסףGo3
סעיף 5אופן הסימוןGo3
סעיף 6ערך קלוריGo3
סעיף 7חישוב הסימוןGo4
סעיף 8בדיקת מעבדהGo4
סעיף 8אסטיה מותרתGo4
סעיף 8בשמירת דיניםGo4
סעיף 9תחילהGo4
 תוספת ראשונהGo4
 תוספת שניהGo5

 

 

תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), תשנ”ג-1993*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], תשמ”ג-1983, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
 1. בתקנות אלה –

“בשר” – בשר כהגדרתו בתקנות מחלות בעלי-חיים (שחיטת בהמות), תשכ”ד-1964, ובשר-עוף כהגדרתו בתקנות מחלות בעלי-חיים (בתי שחיטה לעופות), תש”ך-1960;

“דגים” – כהגדרתם בתקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), תשמ”א-1981;

תק’ תשע”א-2011

“חומצות שומן טראנס” – חומצות שומן בלתי רוויות המכילות פחמן הנמצא בקשר כפול אחד או יותר; הקשרים הכפולים אינם מצומדים (Non-Conjugated) זה לזה, מופרדים על ידי קבוצה מתילנית אחת לפחות; חומצות השומן הן בעלות מבנה המכונה טראנס שבו כל מימן נמצא בצד מנוגד במרחב;

מיום 31.1.2014

תק’ תשע”א-2011

ק”ת תשע”א מס’ 7019 מיום 31.7.2011 עמ’ 1198

תק’ (תיקון) תשע”ב-2012

ק”ת תשע”ב מס’ 7160 מיום 30.8.2012 עמ’ 1661

הוספת הגדרת “חומצות שומן טראנס”

“מזון ארוז מראש” – מזון שנארז בידי יצרן בטרם שיווקו, למעט פירות וירקות טריים ובשר ודגים שלא עברו תהליך עיבוד;

“המנהל” – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;

תק’ תשע”א-2011

“מעבדה מוכרת” – מעבדה שהכיר בה המנהל לעניין תקנות אלה;

מיום 31.1.2014

תק’ תשע”א-2011

ק”ת תשע”א מס’ 7019 מיום 31.7.2011 עמ’ 1198

תק’ (תיקון) תשע”ב-2012

ק”ת תשע”ב מס’ 7160 מיום 30.8.2012 עמ’ 1661

הוספת הגדרת “מעבדה מוכרת”

תק’ תשנ”ד-1994

“טבלאות הרכב המזונות” – (נמחקה);

מיום 25.5.1994

תק’ תשנ”ד-1994

ק”ת תשנ”ד מס’ 5600 מיום 25.5.1994 עמ’ 891

מחיקת הגדרת “טבלאות הרכב המזונות”

הנוסח הקודם:

“טבלאות הרכב המזונות” – בעריכת פרופ’ א.ק. גוגנהיים, פרופ’ א. קאופמן ודר’ א. רשף, ירושלים 1985 או מהדורה מאוחרת יותר, שהופקד בספרית משרד הבריאות, רח’ המלך דוד 20, ירושלים, ובכל לשכות הבריאות המחוזיות של משרד הבריאות;

“שיווק” – העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה;

“תהליך עיבוד” – למעט שחיטה, פירוק, המלחה או אריזה של בשר ולמעט הקפאה או אריזה של דגים.

חובת סימון תזונתי

תק’ תשנ”ד-1994

 1. (א) לא ייצר אדם מזון ארוז מראש, לא ייבאו, לא ישווקו, לא יאחסנו ולא יציגו למכירה אלא אם כן הוא מסומן בסימון תזונתי בהתאם לתקנות אלה (להלן – סימון תזונתי).
תק’ תשנ”ד-1994

(ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), אין חובת סימון תזונתי של מצרכי מזון כמפורט להלן:

(1)   מים ומים מוגזים;

(2)   תבלין;

(3)  קפה;

(4)   תה;

(5)   חליטה להכנת משקה;

(6)   שמרים;

(7)   אבקת אפיה;

(8)   ממתיק כהגדרתו בתקנות בריאות הציבור (מזון) (מזון דיאטתי וממתיקים), תשמ”ז-1987;

(9)   תמצית מאכל וצבע מאכל;

(10)  חומר גלם לייצור מזון בתעשיה.

תק’ תשנ”ד-1994

(ג)   המנהל רשאי, במקרים מסוימים, לפטור מזון או סוגי מזון מהוראות תקנת משנה (א) אם מצא לגבי המזון או סוגי המזון כי קיים אחד מאלה:

(1)   הסימון התזונתי של כל פרטי הסימון יהיה אפס;

(2)   באופן השימוש המקובל, הערך התזונתי של כל פרטי הסימון הוא אפס.

מיום 25.5.1994

תק’ תשנ”ד-1994

ק”ת תשנ”ד מס’ 5600 מיום 25.5.1994 עמ’ 891

 1. (א) לא ייצר אדם מזון ארוז מראש, לא ייבאו, לא ישווקו, לא יאחסנו ולא יציגו למכירה אלא אם כן הוא מסומן בסימון תזונתי בהתאם לתקנות אלה (להלן – סימון תזונתי).

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אין חובת סימון תזונתי של מצרכי מזון כמפורט להלן:

(1) מים ומים מוגזים;

(2) תבלין;

 (3) קפה;

(4) תה;

(5) חליטה להכנת משקה;

(6) שמרים;

(7) אבקת אפיה;

(8) ממתיק כהגדרתו בתקנות בריאות הציבור (מזון) (מזון דיאטתי וממתיקים), תשמ”ז-1987;

(9) תמצית מאכל וצבע מאכל;

(10) חומר גלם לייצור מזון בתעשיה.

(ג) המנהל רשאי, במקרים מסוימים, לפטור מזון או סוגי מזון מהוראות תקנת משנה (א) אם מצא לגבי המזון או סוגי המזון כי קיים אחד מאלה:

(1) הסימון התזונתי של כל פרטי הסימון יהיה אפס;

(2) באופן השימוש המקובל, הערך התזונתי של כל פרטי הסימון הוא אפס.

סימון תזונתי
 1. (א) הסימון התזונתי יפרט את הערך הקלורי של המזון, ותכולת החלבונים, הפחמימות, השומנים והנתרן כמפורט בתוספת הראשונה, בחלק א’.
תק’ תשנ”ד-1994

(ב)  אם הערך של פרט כאמור בתקנת משנה (א), למעט נתרן, פחות מ-0.5% במשקל, יסומן לצדו אפס; כמות הנתרן תסומן אפס אם שיעורו פחות מ-5 מיליגרם ב-100 גרם.

תק’ תשנ”ד-1994

תק’ תשע”א-2011

(ג)   מזון המכיל בהרכבו שומנים בשיעור העולה על 2% במשקל, יסומנו גם התכולה של חומצות שומן רוויות, חומצות שומן טראנס וכולסטרול בו (להלן – רכיבי השומן), כמפורט בתוספת הראשונה, בחלק ב’. ואולם –

(1)   אם תכולת חומצות השומן הרוויות אינה עולה על 0.1 גרם ב-100 גרם, יסומנו לצד רכיב שומן זה המילים פחות מ-0.1 גרם או 0.1 גרם, לפי העניין;

(2)   אם תכולת חומצות שומן טראנס אינה עולה על 0.5 גרם ב-100 גרם, יסומנו לצד רכיב שומן זה המילים פחות מ-0.5 גרם או 0.5 גרם, לפי העניין;

(3)   אם תכולת הכולסטרול אינה עולה על 2.5 מיליגרם ב-100 גרם, יסומנו לצד רכיב שומן זה המילים פחות מ-2.5 מיליגרם או 2.5 מיליגרם, לפי העניין.

תק’ תשע”א-2011

(ג1) מזון המכיל בהרכבו שומנים בשיעור שאינו עולה על 2% במשקל, וסימון המזון כולל התייחסות לתכולה של אחד או יותר מרכיבי השומן, יכלול הסימון התזונתי את שיעורם של כל רכיבי השומן, כמפורט בתקנה 3(ג).

תק’ תשנ”ד-1994

(ד)  משקאות משכרים כהגדרתם בפקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש], יכול שהסימון התזונתי שלהם יכלול סימון של הערך הקלורי בלבד.

תק’ תשנ”ד-1994

(ה)  מזון המכיל ויטמינים או מינרלים בצורת טבליות או כמוסות והערך הקלורי של טבליה או כמוסה אחת אינו עולה על קלוריה אחת, יכול שהסימון התזונתי יכלול את הפרטים בחלק ד’ של התוספת הראשונה בלבד.

מיום 25.5.1994

תק’ תשנ”ד-1994

ק”ת תשנ”ד מס’ 5600 מיום 25.5.1994 עמ’ 891

 1. (א) הסימון התזונתי יפרט את הערך הקלורי של המזון, ותכולת החלבונים, הפחמימות, השומנים והנתרן כמפורט בתוספת הראשונה, בחלק א’.

(ב) אם הערך של פרט כאמור בתקנת משנה (א) פחות מ-0.1% במשקל, יסומן לצדו אפס.

(ב) אם הערך של פרט כאמור בתקנת משנה (א), למעט נתרן, פחות מ-0.5% במשקל, יסומן לצדו אפס; כמות הנתרן תסומן אפס אם שיעורו פחות מ-5 מיליגרם ב-100 גרם.

(ג) מזון המכיל בהרכבו שומנים בשיעור העולה על 2% 4.5% במשקל, יסומנו גם תכולת הכולסטרול בו ואחוז חומצות שומן רוויות, כמפורט בתוספת הראשונה, בחלק ב’.

(ד) משקאות משכרים כהגדרתם בפקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש], יכול שהסימון התזונתי שלהם יכלול סימון של הערך הקלורי בלבד.

(ה) מזון המכיל ויטמינים או מינרלים בצורת טבליות או כמוסות והערך הקלורי של טבליה או כמוסה אחת אינו עולה על קלוריה אחת, יכול שהסימון התזונתי יכלול את הפרטים בחלק ד’ של התוספת הראשונה בלבד.

 

מיום 31.1.2014

תק’ תשע”א-2011

ק”ת תשע”א מס’ 7019 מיום 31.7.2011 עמ’ 1199

תק’ (תיקון) תשע”ב-2012

ק”ת תשע”ב מס’ 7160 מיום 30.8.2012 עמ’ 1661

(ג) מזון המכיל בהרכבו שומנים בשיעור העולה על 4.5% 2% במשקל, יסומנו גם תכולת הכולסטרול בו ואחוז חומצות שומן רוויות יסומנו גם התכולה של חומצות שומן רוויות, חומצות שומן טראנס וכולסטרול בו (להלן – רכיבי השומן), כמפורט בתוספת הראשונה, בחלק ב’. ואולם –

(1) אם תכולת חומצות השומן הרוויות אינה עולה על 0.1 גרם ב-100 גרם, יסומנו לצד רכיב שומן זה המילים פחות מ-0.1 גרם או 0.1 גרם, לפי העניין;

(2) אם תכולת חומצות שומן טראנס אינה עולה על 0.5 גרם ב-100 גרם, יסומנו לצד רכיב שומן זה המילים פחות מ-0.5 גרם או 0.5 גרם, לפי העניין;

(3) אם תכולת הכולסטרול אינה עולה על 2.5 מיליגרם ב-100 גרם, יסומנו לצד רכיב שומן זה המילים פחות מ-2.5 מיליגרם או 2.5 מיליגרם, לפי העניין.

(ג1) מזון המכיל בהרכבו שומנים בשיעור שאינו עולה על 2% במשקל, וסימון המזון כולל התייחסות לתכולה של אחד או יותר מרכיבי השומן, יכלול הסימון התזונתי את שיעורם של כל רכיבי השומן, כמפורט בתקנה 3(ג).

סימון נוסף
 1. (א) בנוסף לסימון תזונתי כמפורט בתקנה 3, רשאי אדם לסמן מזון בפרטי סימון נוספים כמפורט בתוספת הראשונה, בחלקים ב’ ו-ג’, כולם או חלקם, ובסימון ויטמינים ומינרלים כמפורט בחלק ד’.
תק’ תשנ”ד-1994

(ב)  כלל סימון המזון “סיבים תזונתיים” או פרט הנמנה בחלק ד’ של התוספת הראשונה, יכלול הסימון התזונתי גם את שיעורם במזון.

(ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א), לא יסומן מזון בסימון כמפורט בחלק ד’ לתוספת הראשונה, אלא אם כן תכולת הויטמינים או המינרלים בו שווה או עולה על הערכים המפורטים בתוספת השניה.

מיום 25.5.1994

תק’ תשנ”ד-1994

ק”ת תשנ”ד מס’ 5600 מיום 25.5.1994 עמ’ 892

החלפת תקנת משנה 4(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) כלל סימון המזון פרט הנמנה בחלקים ג’ או ד’ בתוספת הראשונה, יכלול הסימון התזונתי גם את שיעורו במזון של אותו פרט.

אופן הסימון

תק’ תשנ”ד-1994

 1. (א) הסימון התזונתי ייעשה על אריזת המזון במקום בולט לעין, בתוך מסגרת, בצורת טבלה, בנוסח בעברית ובסדר כמצויין בתוספת הראשונה.

(ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), אם קטנה האריזה מכדי לאפשר סימון תזונתי בטבלה כאמור, הוא יסומן בשורה או בשורות, לפי הענין.

(ג)   האותיות בסימון התזונתי יהיו בגודל המפורט בטבלה 1 בתקן ישראלי ת”י 1145 תמוז תשמ”ב (יולי 1982) – סימון מזון ארוז מראש, לענין סימון רכיבי המזון.

תק’ תשנ”ד-1994

(ד)  יחידות מזון ארוזות מראש שמשקלן אינו עולה על 10 גרם כל אחת, הארוזות באריזה חיצונית שתכולתה אינה עולה במשקל על קילוגרם אחד, אינן חייבות בסימון תזונתי ובלבד שהאריזה החיצונית סימנה בו.

מיום 25.5.1994

תק’ תשנ”ד-1994

ק”ת תשנ”ד מס’ 5600 מיום 25.5.1994 עמ’ 892

 1. (א) הסימון התזונתי ייעשה על אריזת המזון במקום בולט לעין, בתוך מסגרת, בצורת טבלה, בנוסח בעברית ובסדר כמצויין בתוספת הראשונה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם קטנה האריזה מכדי לאפשר סימון תזונתי בטבלה כאמור, הוא יסומן בשורה או בשורות, לפי הענין.

(ג) האותיות בסימון התזונתי יהיו בגודל המפורט בטבלה 1 בתקן ישראלי ת”י 1145 תמוז תשמ”ב (יולי 1982) – סימון מזון ארוז מראש, לענין סימון רכיבי המזון.

(ד) יחידות מזון ארוזות מראש שמשקלן אינו עולה על 10 גרם כל אחת, הארוזות באריזה חיצונית שתכולתה אינה עולה במשקל על קילוגרם אחד, אינן חייבות בסימון תזונתי ובלבד שהאריזה החיצונית סימנה בו.

ערך קלורי
 1. (א) הערך הקלורי יבוטא ביחידות של קילוקלוריות ויסומן, לצד המספר, במלים “(אנרגיה) קלוריות”.

(ב)  חישוב הערך הקלורי ייעשה לפי מקדמי המרה כמפורט להלן:

(1)   חלבונים – 4 קילוקלוריות לגרם;

(2)   פחמימות זמינות – 4 קילוקלוריות לגרם;

(3)   שומנים – 9 קילוקלוריות לגרם;

תק’ תשע”ב-2012

(4)   רב-כהליים, למעט אריתריטול (E968) – 2.4 קילוקלוריות לגרם;

אריתריטול (E968) – 0 קילוקלוריות לגרם;

(5)   חומצות אורגניות – 3 קילוקלוריות לגרם;

(6)   כהל – 7 קילוקלוריות לגרם.

(ג)   הערך הקלורי יעוגל לקלוריה השלמה הקרובה.

מיום 17.6.2012

תק’ תשע”ב-2012

ק”ת תשע”ב מס’ 7121 מיום 17.5.2012 עמ’ 1175

החלפת פסקה 6(ב)(4)

הנוסח הקודם:

(4) רב כהליים – 2.4 קילוקלוריות לגרם;

חישוב הסימון
 1. (א) כל פרטי הסימון התזונתי יחושבו ויסומנו ל-100 גרם מזון מוצק או מוצק בחלקו, או ל-100 מיליליטר מזון נוזלי, הכל בהתאם ליחידות המשקל או הנפח המסמנים את תכולת האריזה בתווית; סומן המזון ביחידות נפח וכן ביחידות משקל, יחושבו פרטי הסימון התזונתי לפי משקל.
תק’ תשנ”ד-1994

(ב)  אם לצורך צריכת המזון יש להמיס או למהול אותו במים או בנוזל אחר, ניתן לעשות גם את הסימון התזונתי ל-100 מיליליטר מזון, כאשר המזון הוכן בהתאם להוראות ההכנה המצויינות בתווית.

(ג)   אם סומן משקל המזון לאחר סינון, ייעשה הסימון התזונתי לפי המשקל לאחר סינון, בציון המלים “לאחר סינון”.

מיום 25.5.1994

תק’ תשנ”ד-1994

ק”ת תשנ”ד מס’ 5600 מיום 25.5.1994 עמ’ 892

(ב) אם לצורך צריכת המזון יש להמיס או למהול אותו במים במים או בנוזל אחר, ניתן לעשות גם את הסימון התזונתי ל-100 מיליליטר מזון, כאשר המזון הוכן בהתאם להוראות ההכנה המצויינות בתווית.

בדיקת מעבדה

תק’ תשע”א-2011

 1. המנהל רשאי לדרוש ביצוע בדיקות במעבדה מוכרת לצורך בדיקת סימון המזון לפי תקנות אלה; יצרן או יבואן של מצרך מזון, לפי העניין, יישא בהוצאות הבדיקה וישלמן במישרין למעבדה המוכרת, וזאת בין אם נטל בעצמו את הדגימה לפי דרישת המנהל, ובין אם זו ניטלה בידי המפקח.

מיום 25.5.1994

תק’ תשנ”ד-1994

ק”ת תשנ”ד מס’ 5600 מיום 25.5.1994 עמ’ 892

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

בסיס לחישוב

 1. החישוב של הסימון התזונתי יבוסס על אחד מאלה:

(1) אנליזה מעבדתית של יצרן המזון;

(2) הערכים המפורטים בטבלאות הרכב המזונות לגבי רכיב שאינו מפורט שם, בהתאם להוראות המנהל.

 

מיום 31.1.2014

תק’ תשע”א-2011

ק”ת תשע”א מס’ 7019 מיום 31.7.2011 עמ’ 1199

תק’ (תיקון) תשע”ב-2012

ק”ת תשע”ב מס’ 7160 מיום 30.8.2012 עמ’ 1661

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

שיטות בדיקה

 1. שיטות הבדיקה של הרכיבים בסימון התזונתי יהיו כמפורט בספר Methods of Analysis for Nutritional Labelling, בעריכת Darryl Sullivan, 1993, שעותק ממנו הופקד לעיון הציבור בספריה של משרד הבריאות ברח’ המלך דוד 20, ירושלים.

סטיה מותרת

תק’ תשנ”ד-1994

8א.     שיעורם של פרטי הסימון התזונתי לא יפחת מ-80% מהשיעור המסומן ולא יעלה על 120% ממנו.

מיום 25.5.1994

תק’ תשנ”ד-1994

ק”ת תשנ”ד מס’ 5600 מיום 25.5.1994 עמ’ 892

הוספת תקנה 8א

שמירת דינים

תק’ תשנ”ד-1994

8ב.     תקנות אלה באות להוסיף על כל דין.

מיום 25.5.1994

תק’ תשנ”ד-1994

ק”ת תשנ”ד מס’ 5600 מיום 25.5.1994 עמ’ 892

הוספת תקנה 8ב

תחילה

תק’ תשנ”ד-1994

 1. (א) תחילתן של תקנות אלה שנה מיום פרסומן.
תק’ תשנ”ד-1994

(ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל בנסיבות מיוחדות לתת פטור מהוראות תקנות אלה לגבי מוצר מזון מסוים לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה.

מיום 25.5.1994

תק’ תשנ”ד-1994

ק”ת תשנ”ד מס’ 5600 מיום 25.5.1994 עמ’ 892

 1. (א) תחילתן של תקנות אלה שנה מיום פרסומן.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל בנסיבות מיוחדות לתת פטור מהוראות תקנות אלה לגבי מוצר מזון מסוים לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה.

 

תוספת ראשונה

(תקנות 3 ו-4)

סימון תזונתי

תק’ תשנ”ד-1994

חלק א’

סימון תזונתי ב-100 גר’/מ”ל מוצר………….. Nutritional value per 100 gr/ml

אנרגיה (קלוריות)                       Energy (calories)

חלבונים (גר’)                            Proteins (gr.)

פחמימות (גר’)                           Carbohydrates (gr.)

שומנים (גר’)Fats (gr.)

נתרן (מ”ג)Sodium (mg.)

מיום 25.5.1994

תק’ תשנ”ד-1994

ק”ת תשנ”ד מס’ 5600 מיום 25.5.1994 עמ’ 892

סימון תזונתי ב-100 גר’/מ”ל מוצר Nutritional value per 100 gr/ml

אנרגיה (קלוריות) Energy (calories)

חלבונים (גר’)  proteins Proteins (gr.)

פחמימות (גר’)  Carbohydrates (gr.)

שומנים (גר’)  Fats (gr.)

נתרן (מג’) נתרן (מ”ג) Sodium (mg.)

תק’ תשע”א-2011

חלק ב’

סך השומנים (גר’)                       ………………………………. Total fats (gr.)

חומצות שומן רוויות (גר’)*         Saturated Fatty Acids (gr.)*

חומצות שומן טראנס (גר’)           Trans Fatty Acids (gr.)

כולסטרול (מ”ג)                         Cholesterol (mg.)

 

מיום 25.5.1994

תק’ תשנ”ד-1994

ק”ת תשנ”ד מס’ 5600 מיום 25.5.1994 עמ’ 892

החלפת חלק ב’

הנוסח הקודם:

כולסטרול (מ”ג) Cholesterol (mgr.)

חומצות שומן רוויות (גר’)* Saturated Fatty Acids (gr.)

כפי שנקבע לפי תכולת השומן הרוויה מבוטאת כטריגליצריד

 

מיום 31.1.2014

תק’ תשע”א-2011

ק”ת תשע”א מס’ 7019 מיום 31.7.2011 עמ’ 1199

תק’ (תיקון) תשע”ב-2012

ק”ת תשע”ב מס’ 7160 מיום 30.8.2012 עמ’ 1661

החלפת חלק ב’

הנוסח הקודם:

כולסטרול (מ”ג) Cholesterol (mg.)

שומנים (גר’)… מתוכם: Fats (gr.)… of which:

שומן רווי (גר’)* Saturated Fats (gr.)*

*מבוטאת כטריגליצרידים *expressed as triglycerides

חלק ג’

סוכרים (גר’)                              Sugars (gr.)

עמילנים (גר’)                            Starchs (gr.)

סיבים תזונתיים (גר’)                   Dietary fiber (gr.)

תק’ תשנ”ד-1994

חלק ד’

ויטמין A (מק”ג) (שווי רטינול)    Vitamin A (mcg.) (Retinol equivalent)

מיום 25.5.1994

תק’ תשנ”ד-1994

ק”ת תשנ”ד מס’ 5600 מיום 25.5.1994 עמ’ 892

ויטמין A (מק”ג) (שווי רטינול) Vitamin A (mcg.) (Retinol equivalent)

ויטמין D (מק”ג) (כולקלציפרול)  Vitamin D (mcg.)

מיום 25.5.1994

תק’ תשנ”ד-1994

ק”ת תשנ”ד מס’ 5600 מיום 25.5.1994 עמ’ 892

ויטמין D (מק”ג) (כולקלציפרול) Vitamin D (mg.)  Vitamin D (mcg.)

ויטמין E (מ”ג) (שווי-אלפא-טוקופרול)

פרסום

Vitamin E (mg.) (Alpha-tocopherol equivalent)

מיום 25.5.1994

תק’ תשנ”ד-1994

ק”ת תשנ”ד מס’ 5600 מיום 25.5.1994 עמ’ 892

ויטמין E (מ”ג) (שווי–אלפא–טוקופרול)

Vitamin E (mg.) (Alpha-tocopherol equivalent)

ויטמין K (מק”ג)                        Vitamin K (mcg.)

מיום 25.5.1994

תק’ תשנ”ד-1994

ק”ת תשנ”ד מס’ 5600 מיום 25.5.1994 עמ’ 892

ויטמין K (מק”ג) Vitamin K (mg.)  Vitamin K (mcg.)

תיאמין (מ”ג)                             Thiamine (mg.)

ריבופלאוין (מ”ג)                       ……………………………. Riboflavin (mg.)

ניקוטינאמיד (מ”ג) (שווי-חומצה-ניקוטינית)

Niacin (mg.) (Nicotinic acid equivalent)

מיום 25.5.1994

תק’ תשנ”ד-1994

ק”ת תשנ”ד מס’ 5600 מיום 25.5.1994 עמ’ 892

ניקוטינאמיד (מ”ג) (שווי-חומצה-ניקוטינית)

Niacin (mg.) (Nicotinic acid equivalent)

ויטמין 6 B (מ”ג)                        Vitamin B6 (mg.)

חומצה פולית (מק”ג)                  Folic acid (mcg.)

ויטמין 12 B (מק”ג)                    Vitamin B12 (mcg.)

ויטמין C (מ”ג) (חומצה-אסקורבית)Vitamin C (mg.) (Ascorbic acid)

מיום 25.5.1994

תק’ תשנ”ד-1994

ק”ת תשנ”ד מס’ 5600 מיום 25.5.1994 עמ’ 892

ויטמין C (מ”ג) (חומצה-אסקורבית) Vitamin C (mg.) (Ascorbic acid)

ביוטין (מק”ג)                            Biotin (mcg.)

חומצה–פנטותנית (מ”ג)             Pantothenic acid (mg.)

סידן (מ”ג)                                Calcium (mg.)

זרחן (מ”ג)                                Phosphorus (mg.)

מגנזיום (מ”ג)                            Magnesium (mg.)

יוד (מק”ג)                                Iodine (mcg.)

מיום 25.5.1994

תק’ תשנ”ד-1994

ק”ת תשנ”ד מס’ 5600 מיום 25.5.1994 עמ’ 892

יוד (מק”ג) Iodine (mg.)  Iodine (mcg.)

ברזל (מ”ג)                                Iron (mg.)

אבץ (מ”ג)                                Zinc (mg.)

(סלניום) (מק”ג)                         Selenium (mcg.)

מיום 25.5.1994

תק’ תשנ”ד-1994

ק”ת תשנ”ד מס’ 5600 מיום 25.5.1994 עמ’ 892

סלניום (מ”ג) Selenium (mg.)

(סלניום) (מק”ג) Selenium (mcg.)

אשלגן (מ”ג)                             Potassium (mg.)

 

תק’ תשנ”ד-1994

תוספת שניה

(תקנה 4(ג))

ויטמין A                                   ……………………. 100 מק”ג שווי-רטינול

ויטמין D                                   …………………… 0.5 מק”ג כולקלציפרול

ויטמין E                                   …………….. 1 מ”ג שווי-אלפא-טוקופרול

ויטמין K                                   ………………………………………. 8 מק”ג

תיאמין                                      ……………………………………… 0.2 מ”ג

ריבופלאוין                                ……………………………………… 0.2 מ”ג

ניקוטינאמיד                              ……………………………………………….. … 2 מ”ג שווי-חומצה-ניקוטינית

ויטמין 6B                                 ……………………………………… 0.2 מ”ג

חומצה–פולית                           …………………………………….. 20 מק”ג

ויטמין 12B                                ……………………………………. 0.2 מק”ג

ויטמין C                                   …………………. 6 מ”ג חומצה-אסקורבית

ביוטין                                       …………………………………….. 10 מק”ג

חומצה–פנטותנית                      ……………………………………………….. … 0.7 מ”ג

סידן                                         ………………………………………. 80 מ”ג

זרחן                                         ………………………………………. 80 מ”ג

מגנזיום                                     ……………………………………………….. … 35 מ”ג

יוד                                           …………………………………….. 15 מק”ג

ברזל                                         ………………………………………… 1 מ”ג

אבץ                                         ……………………………………… 1.5 מ”ג

תק’ תשנ”ד-1994

סלניום                                      ………………………………………. 7 מק”ג

מיום 25.5.1994

תק’ תשנ”ד-1994

ק”ת תשנ”ד מס’ 5600 מיום 25.5.1994 עמ’ 892

סלניום  7מ”ג 7 מק”ג

אשלגן                                      …………………………………….. 200 מ”ג

 

 

כ”ז באייר תשנ”ג (18 במאי 1993)                               מרדכי שני

המנהל הכללי של משרד הבריאות

 

נתאשר.

חיים רמון

שר הבריאות

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן

 

* פורסמו ק”ת תשנ”ג מס’ 5524 מיום 25.5.1993 עמ’ 858.

תוקנו ק”ת תשנ”ד מס’ 5600 מיום 25.5.1994 עמ’ 891 – תק’ תשנ”ד-1994; תחילתן ביום 25.5.1994 ור’ תקנה 11(ב) לענין הוראת מעבר.

ק”ת תשע”א מס’ 7019 מיום 31.7.2011 עמ’ 1198 – תק’ תשע”א-2011; תחילתן ביום 31.1.2014 ור’ תקנה 6 לענין הוראת מעבר (תוקנו ק”ת תשע”ב מס’ 7160 מיום 30.8.2012 עמ’ 1661 – תק’ (תיקון) תשע”ב-2012. ק”ת תשע”ד מס’ 7336 מיום 30.1.2014 עמ’ 588 – תק’ (תיקון מס’ 2) תשע”ד-2014).

 1. תקנות אלה לא יחולו על מזון שיוצר עד יום ל’ בשבט התשע”ד (31 בינואר 2014).

ק”ת תשע”ב מס’ 7121 מיום 17.5.2012 עמ’ 1175 – תק’ תשע”ב-2012; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור’ תקנה 2 לענין הוראת מעבר.

Print Friendly, PDF & Email

בנוסף אולי תאהב/י

מצטרפים לדף הפייסבוק של משקנט ונשארים מעודכנים כל הזמן‎

אודות מערכת פורטל משק נט

מערכת פורטל משק נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים ,ידיעות מהארץ העולם ועוד המון אינפורמציה בתחום תעשיית משק החלב משק הבקר גידול עופות ודגי מאכל. בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

בידקו גם

תקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים), תשנ”ח-1998

תקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *