תקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים), תשנ"ח-1998

תקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים), תשנ"ח-1998

 

 

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – יצוא בע"ח ותוצרת החי

פרסום

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – יצוא – יצוא בע"ח ומוצריהם

תוכן ענינים

סעיף 1 הגדרות Go 2
סעיף 2 תנאים לייצוא Go 2
סעיף 3 בקשה לאישור מפעל Go 2
סעיף 4 אישור מפעל Go 2
סעיף 5 דיווח של רופא וטרינר Go 2
סעיף 6 ביטול והתליית אישור Go 2
סעיף 7 בדיקת תוצרת מן החי Go 3
סעיף 8 החלטת מבקר Go 3
סעיף 9 הוראות בדבר תוצרת שנפסלה Go 3
סעיף 10 תחילה Go 3
  תוספת Go 3

 

 

תקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים), תשנ"ח-1998*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 12, 14 ו-15 לחוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז-1957 (להלן – החוק), וסעיף 22(א) לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], תשמ"ה-1985 (להלן – הפקודה), בהתייעצות עם ועדות מייעצות לפי סעיף 17 לחוק, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
  1. בתקנות אלה –

"בעל מפעל" – לרבות מנהל המפעל, מחזיקו או מפעילו, שותף בו;

תק' תשס"ט-2009

"דרישות E.U." – (נמחקה);

מיום 14.5.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6778 מיום 14.5.2009 עמ' 922

מחיקת הגדרת "דרישות E.U."

הנוסח הקודם:

"דרישות E.U." – תקנות (regulations), הנחיות (directives) והחלטות (decisions) לענין תוצרת מן החי ועדכוניהן, המתפרסמות מזמן לזמן בעיתון הרשמי של הקהילות האירופאיות (O.J.) ואשר הופקדו לעיון הציבור בספריה למדעי הרוח וניהול על שם ברנדר–מוס, באוניברסיטת תל-אביב, בספריית הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, בספריה הלאומית בירושלים, בספריה של המרכז לסחר חוץ שבמשרד החקלאות ובספריית המכון הווטרינרי בשירותים הווטרינריים בבית דגן;

"המבקר" – כמשמעותו בסעיף 3 לחוק;

"המנהל" – מנהל השירותים הווטרינריים;

"מפעל" – מקום המשמש לייצור תוצרת מן החי;

"מפעל מאושר" – מפעל שאושר לפי תקנה 4;

"משלוח" – כמות התוצרת שנשלחת לפי תעודה אחת;

"רופא וטרינר" – רופא וטרינר עובד המדינה או עובד רשות מקומית או רופא וטרינר של גוף אחר הממלא תפקידים ציבוריים על פי דין;

"תוצרת מן החי" – דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים.

תנאים לייצוא

תק' תשס"ט-2009

2[1].   לא ייצא אדם תוצרת מן החי אלא אם כן יוצרה במפעל מאושר וקוימו בה, באיסופה, במיונה, בהובלתה, בעיבודה, בפיסטורה, בחיטויה, בשימורה, באריזתה, בסימונה, בהחסנתה, בטיפול בה, במפעל שבו יוצרה, בעוסקים בייצורה ובכלי הרכב שבו הובלה, הוראות החוק, הפקודה ותקנות אלה.

מיום 14.5.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6778 מיום 14.5.2009 עמ' 922

  1. לא ייצא אדם תוצרת מן החי אלא אם כן יוצרה במפעל מאושר וקוימו בה, באיסופה, במיונה, בהובלתה, בעיבודה, בפיסטורה, בחיטויה, בשימורה, באריזתה, בסימונה, בהחסנתה, בטיפול בה, במפעל שבו יוצרה, בעוסקים בייצורה ובכלי הרכב שבו הובלה, הוראות החוק, הפקודה, דרישות E.U. והוראות תקנות ותקנות אלה.
בקשה לאישור מפעל
  1. בקשה לאישור מפעל תוגש למנהל, חתומה בידי בעל מפעל, ואם הוא תאגיד – בצירוף אישור רואה חשבון לענין בעלי זכות החתימה, לפי טופס 1 בתוספת.
אישור מפעל
  1. (א) המנהל יאשר מפעל כמפעל מאושר, אם נתקיימו כל אלה:

(1)   למפעל יש רשיון עסק תקף לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, ורשיון יצרן לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), תשכ"א-1960;

תק' תשס"ט-2009

(2)   נתקיימו במפעל דרישות הרשויות המוסמכות במדינת היעד;

(3)   מינוי רופא וטרינר במפעל לפי תקנת משנה (ב) – בר ביצוע.

(ב)  אישר המנהל מפעל, ימנה לו רופא וטרינר ויתן אישור למפעל לפי טופס 2 שבתוספת.

(ג)   תוקף האישור יהיה לשנה מיום נתינתו.

מיום 14.5.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6778 מיום 14.5.2009 עמ' 922

(2) נתקיימו במפעל דרישות E.U. הרשויות המוסמכות במדינת היעד;

דיווח של רופא וטרינר
  1. רופא וטרינר ידווח למנהל, עד היום העשירי בכל חודש, על מספר המשלוחים שאישר לבדיקת המבקר בחודש החולף, על סוג התוצרת מן החי שבדק תוך פירוט תאריך ייצורה ויעדיה, מספר הבדיקות שערך וסוגיהן, ועל כמות הפסילות שפסל; הדיווח יינתן לפי טופס 3 שבתוספת.
ביטול והתליית אישור
  1. ראה המנהל כי במפעל מאושר חדלו להתקיים התנאים ששימשו בסיס לאישורו, רשאי המנהל להתלות את אישורו או לבטלו, אולם לא יעשה כן אלא לאחר שנתן הזדמנות, לבעל המפעל, לטעון טענותיו בכתב.
בדיקת תוצרת מן החי
  1. תוצרת מן החי תוגש לבדיקת מבקר בצירוף תעודה חתומה ביד הרופא הווטרינר שמינה המנהל למפעל המאושר, בנוסח לפי דרישת המנהל, שלפיו אישר הרופא הווטרינר כי התוצרת ראויה לייצוא ליעד המסוים וכי נתקיימו בה הוראות תקנה 2.
החלטת מבקר
  1. (א) אישר מבקר ייצוא תוצרת מן החי יצרף לתוצרת אישור בנוסח שנדרש על ידי מדינת היעד או לפי דרישת המנהל; באישור ייקבעו התנאים לייצוא לשם שמירה על איכות התוצרת; עותק האישור יימסר לבעל המפעל.

(ב)  סירב מבקר לאשר תוצרת מן החי לייצוא או שביטל, בתוקף הסמכות הקבועה בסעיף 5 לחוק, אישור שנתן, יודיע על כך לבעל המפעל, בכתב, תוך עשרים וארבע שעות מעת הגשת התוצרת לאישורו ויפרט בהודעה את הסיבות לסירוב או לביטול.

(ג)   סירב מבקר, בתוקף סמכותו לפי סעיף 7 לחוק, לבדוק תוצרת מן החי, יודיע על כך בכתב לבעל המפעל, לבעל התוצרת מן החי ולמנהל, תוך שבעה ימים ממועד הסירוב, בצירוף נימוקיו.

(ד)  המבקר יודיע, לבעל מפעל או לבעל תוצרת מן החי, לפי הענין, בכתב, על זכותם לערור על תנאי אישור או על החלטותיו לפי תקנות משנה (א) עד (ג), לפני ועדת ערר לפי סעיף 9 לחוק.

הוראות בדבר תוצרת שנפסלה
  1. החליטה ועדת ערר לדחות את הערר, תחליט מה ייעשה בתוצרת מן החי שנפסלה לייצוא.
תחילה
  1. תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בסיון תשנ"ח (1 ביוני 1998).

 

תוספת

טופס 1

(תקנה 3)

]בקשה לאישור מפעל[

 

טופס 2

(תקנה 4(ב))

מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה

אישור מפעל לייצוא מוצרים מן החי לשנת      

בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים), תשנ"ח-1998, אני מאשר בזה את מפעל       שכתובתו

כמפעל מאושר לייצא לארצות אלה:

הרופא הווטרינר שמונה למפעל הוא

תוקף האישור לשנה מיום חתימתו ובלבד שהמפעל ממשיך למלא אחר התנאים ששימשו בסיס לנתינתו.

ניתן ביום                                                         _________________

מנהל השירותים הווטרינריים

פרסום

 

טופס 3

(תקנה 5)

אל: מנהל השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הנידון: דוח משלוחים של תוצרת מן החי לייצוא בחודש       שנת      
במפעל
      שכתובתו      

בהתאם לתקנה 5 לתקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש, חלב ומוצריהם, ומוצרי ביצים), תשנ"ח-1998, אני מודיעך כי במהלך חודש       אישרתי לבדיקת המבקר       משלוחים של תוצרת מן החי במפעל

להלן מספר הבדיקות שערכתי בחודש האמור וסוגיהן, סוג התוצרת מן החי שבדקתי, תאריך ייצורה, יעדיה ומספר המשלוחים שפסלתי:

תאריך הבדיקה סוג התוצרת סוג הבדיקה תאריך ייצור יעד הייצוא המשלוחים שנפסלו לייצוא
           
           

 

סה"כ משלוחים שנבדקו       סה"כ נפסלו

 

תאריך                                                               _______________

שם הרופא הווטרינר

 

 

ב' באייר תשנ"ח (28 באפריל 1998)                                      רפאל איתן

שר החקלאות ופיתוח הכפר

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן

 

* פורסמו ק"ת תשנ"ח מס' 5899 מיום 14.5.1998 עמ' 718.

תוקנו ק"ת תשס"ט מס' 6778 מיום 14.5.2009 עמ' 922 – תק' תשס"ט-2009.

[1] ר' תקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים) (הוראת שעה), תשס"ד-2004.

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

(תיקון), התשפ"ד–2024 -טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול ...

11/02/2024

החזיקו חומרים מסוכנים ללא היתרים בלול במרחק של עשרות מטרים מבתי מגורים במוש...
הערכות לשעת חירום של משק החלב
עסקים הנכנסים תחת הקטגוריה "חיונים" בתחום החקלאות
הנחיות בשר בקר מיושן עבור תהליך ייצור, אחסנה, הובלה ושיווק .
נוהל תמיכה מנהלי למתקני קדם טיפול בשפכי רפתות
(תיקון), התשפ"ד–2024 -טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול ...

11/02/2024

החזיקו חומרים מסוכנים ללא היתרים בלול במרחק של עשרות מטרים מבתי מגורים במוש...
הערכות לשעת חירום של משק החלב
עסקים הנכנסים תחת הקטגוריה "חיונים" בתחום החקלאות
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום